Ochrana osobných údajov - dočasní zamestnanci

Prečítajte si, ako spracovávame údaje našich (dočasných) zamestnancov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – Intrum (dočasní) zamestnanci

Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO: 35 831 154, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, Oddiel Sro, vložka číslo 26033/B (ďalej len Intrum).

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste (dočasným) zamestnancom subjektu v rámci skupiny Intrum. Intrum je medzinárodná spoločnosť s mnohými rôznymi firmami v rôznych krajinách. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny Intrum, s ktorým máte uzatvorenú pracovnú zmluvu (ako prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru so spoločnosťou Intrum.

Upozorňujeme, že keďže toto vyhlásenie sa vzťahuje na celú skupinu Intrum, môžu sa vyskytnúť malé lokálne rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú.

Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si  skontrolujte jeho znenie, avšak najmä v prípade ak nám poskytujete Vaše osobné údaje. Táto verzia Vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.5.2018

1. Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Osobné údaje. Napríklad, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (národné identifikačné číslo).
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah pracovnej zmluvy.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb.
 • Podrobnosti o vašej pozícii. Ako napr. názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti.
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod. Napríklad vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán.
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN). Ako napr. váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN.
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja. Sem patrí vaše predchádzajúce vzdelanie a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikácie.
 • Výkon a hodnotenia. Napríklad obsah vašich hodnotení výkonu a čísla súvisiace s vašim pracovným výkonom.
 • Zverený majetok. Informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón alebo notebook.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Digitálne prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti Intrum.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV(uzavretý televízny okruh).
 • Hlasový prejav. Ak ste zamestnaný ako operátor call centra budeme zaznamenávať hovor, ktorý realizujete s našimi zákazníkmi.

Údaje z osobitnej kategórie budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • Údaje o vašom zdravotnom stave.

2. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach. Právny základom je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Adaptácia. Spracúvame vaše osobné údaje pri vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na výkon). Právny základom je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právny základom je plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene spoločnosti Intrum cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku. na pohľadávku. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre Intrum, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše osobné údaje. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami na nami ako prevádzkovateľom.
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy. Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti Intrum. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie pracovného miesta. Viac podrobností si prečítajte v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri prijímaní zamestnancov. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej vyšetrovať. Právny základom oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právny základom je plnenie povinností podľa osobitných predpisov.
 • Zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a dodržiavanie interných predpisov. Napríklad ak ste operátorom call centra bude Vaše meno a priezvisko sprístupnené prevádzkovateľovi pre ktorého realizujem činnosti ako sprostredkovateľ. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb ako sprostredkovateľom. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. K vašim údajom bude prístup možný aj vo Švajčiarsku, ktoré má zákony zabezpečujúce úroveň ochrany údajov podobnú Európskej únii.

Spoločnosť Intrum využíva na ukladanie údajov služby poskytovateľov tretích strán, ktorí sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny vo všeobecnosti nemajú zákony, ktoré by vaše osobné údaje chránili do tej istej miery ako sú chránené v Európskej Únii. Z toho dôvodu spoločnosť Intrum zabezpečí, aby bola podpísaná zmluva z danou treťou stranou, ktorá zabezpečí ochranu vašich osobných údajov. Ak budete chcieť kópiu takejto zmluvy, použite nižšie uvedené kontakty a spojte sa s nami. Môžeme sa tiež oprieť o Program ochrany súkromia, čo je dohoda, podľa ktorej sa spoločnosti USA môžu zaviazať k dodržiavaniu vyššieho stupňa ochrany súkromia ako to vyžaduje legislatíva USA. Ak sa chcete dozvedieť viac, využite nižšie uvedenú kontakty.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho zamestnania, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy je možné vymazať najskôr po dovŕšení 70 rokov Vášho veku po skončení pracovného pomeru, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zapojiť sa do HR spracúvania na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať osobné údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ako napríklad v prípade platby mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na zákonnom právnom základe sa môže jednať o nasledovné predpisy:

Názov predpisu

číslo predpisu

Zákon o službách v  zamestnanosti

5/2004 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

600/2003 Z. z.

Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

580/2004 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

461/2003 Z. z.

Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

595/2003 Z. z.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

43/2004 Z. z.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

650/2004 Z. z.

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5/2004 Z. z.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

462/2003 Z. z.

Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

152/1994 Z. z.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

355/2007 Z. z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

124/2006 Z. z.

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

570/2005 Z. z.

Zákon o niektorých opatreniach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov

307/2014 Z. z.

Zákon o inšpekcii práce

125/2006 Z.z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

124/2006 Z.z.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

650/2004 Z.z.

Zákon o poisťovníctve

39/2015 Z.z.

Zákon o bankách

483/2001 Z.z.

Zákon o cestovných náhradách

283/2002 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Exekučný poriadok

233/1995 Z.z.

Zákon o účtovníctve

431/2001 Z.z.

Zákon o štatutárnom audite

423/2015 Z.z.

Správny poriadok

71/1967 Z.z.

Trestný poriadok

301/2005 Z.z.

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údaje máte určité práva. 

 

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť Intrum zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

 

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

8. Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na: dpo@intrum.sk

Contact person

Zuzana Švorecová

Head of Internal control & Compliance officer

+421 2 32 16 31 83

Zuzana.Svorecova@intrum.sk