Iba polovica mladých Slovákov dokáže správne definovať finančné pojmy. Svoju finančnú gramotnosť preceňujú 

Úroveň finančnej gramotnosti kolíše naprieč vekovými kategóriami, ale aj medzi pohlaviami.

Čítať viac ›

Udržateľnosť

Prinášame a podporujeme udržateľnosť pre jednotlivcov, podniky a celú spoločnosť.

Udržateľnosť - jadro našej spoločnosti

Intrum cíti silný globálny záväzok k trvalej udržateľnosti. Pre nás je udržateľnosť dôležitým základným kameňom toho, čo tvorí jadro našej spoločnosti. Náš záväzok k udržateľnosti je zakotvený v našej vízii, poslaní, zámeroch a základných hodnotách.

Intrum je jednoznačná vedúca spoločnosť na trhu manažmentu pohľadávok. S viac ako 8000 zamestnancami a prítomnosťou na 24 európskych trhoch, je náš geografický rozsah a dosah jedinečný. Naša jedinečná pozícia lídra na trhu prináša aj veľkú zodpovednosť. V našom odvetví vidíme sami seba ako vzor. Máme príležitosť aj zodpovednosť nastaviť nové štandardy, zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú správu pohľadávok. Prostredníctvom etických a udržateľných obchodných postupov sa chceme stať skutočným benchmarkom nášho odvetvia.

Našou víziou je, aby mal Intrum dôveru a rešpekt každého, kto predáva a nakupuje. Veríme, že náš záväzok k trvalej udržateľnosti je dôležitý na to, aby sme naplnili túto víziu.

Naše poslanie pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o ich zákazníkov definuje našu úlohu v spoločnosti a usmerňuje nás v každodennej práci a rozvoji našej spoločnosti. Zameriavame sa na to, aby sme pre podnikanie aj spoločnosť vytvorili spoločné hodnoty, kedy obe strany profitujú: firmy sú vyplatené načas a občania sa dostanú z dlhov. V Intrume chceme vytvoriť trvalý prínos: vidíme seba ako partnerov pre firmy, vládu a ďalšie zainteresované strany pri budovaní zdravej ekonomiky.

Naším zámerom je ukazovať cestu k zdravej ekonomike pre jednotlivcov, pre podniky a pre spoločnosť všeobecne. Úvery považujeme za životnú a dôležitú súčasť rastúcej a zdravej ekonomiky. Ľudia a podniky potrebujú možnosť čerpať dlhodobé a krátkodobé pôžičky, aby mohli rozširovať a budovať vytúžený život. Napriek tomu, ak sú úvery poskytované príliš neuvážene, môžu sa stať nebezpečnými pre jednotlivca i pre spoločnosť ako celok. Postaraním sa o to, že firmy majú zaplatené a zároveň pomáhajúc ľuďom vymaniť sa z dlhov, robíme obchod jednoduchým, bezpečným a férovým. Týmto spôsobom ukazujeme cestu k zdravej ekonomike pre jednotlivcov, pre podniky a pre spoločnosť ako celok.

Naše základné hodnoty Empatia, Čestnosť, Odhodlanie a Riešenia odrážajú to, ako v Intrume pracujeme a hodnoy, v ktoré skutočne veríme. Prečítajte si viac o našich základných hodnotách tu (odkaz).

UN Global compact

V roku 2016 sme urobili dôležitý krok v našom úsilí o udržateľnosť tým, že sme podpísali svetovo najväčšiu iniciatívu korporátnej udržateľnosti UN Global Compact. Ako signatári Global Compactu sme zaviazaní integrovať Global Compact a jeho desať princípov do našej podnikateľskej stratégie, kultúry a každodenných činností. Princípy Global Compact vyplývajú z medzinárodne uznávaných dohovorov a deklarácií, akou je Všeobecná deklarácia ľudských práv. Pre Intrum, zahrňujúc našich zamestnancov, rovnako aj našich dodávateľov; sú tieto dohovory a vyhlásenia podstatné, pretože sú zapracované v politike nášho kódexu správania.

Každoročne poskytujeme verejnú správu, v ktorej komunikujeme o našom pokroku v tom, ako pracujeme na zlepšovaní našich výkonov v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii a ako integrujeme princípy globálnej dohody do nášho podnikania.
Tu (odkaz) nájdete našu najnovšiu správu.

Intrum študuje platobné správanie v Európe

Máme dlhú históriu skúmania platobného správania medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami. Od roku 1998 každoročne vypracovávame report, ktorý zaoberajúci sa platobným správaním a finančným zdravím európskych podnikov. V našom  Európskom platobnom reporte (2017) sme zistili, že sa zvyšuje tlak na malé a stredné podniky (MSP), aby akceptovali dlhšie doby splatnosti. Tiež sme zistili, že rýchlejšie platby by umožnili vytvoriť viac pracovných miest, obzvlásť u melých a stredných podnikov. Tu (odkaz) nájdete náš Európsky platobný report (2017).

V našom Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (2017) sme študovali správanie a postoje medzi spotrebiteľmi v Európe. Naša správa ukazuje, že rodičia sú vystavení sociálnemu tlaku, nútiac ich, aby míňali viac peňazí na svoje deti, ako si môžu dovoliť. Každý tretí rodič v Európe za posledný rok zažil sociálny tlak, aby kúpil niečo svojmu dieťaťu, pričom cítil, že si to nemôže dovoliť. Väčšina z nich (87%) na základe tohto sociálneho tlaku konala a niečo kúpili. Nájdete tu celú správu Tu (odkaz).