Riziko oneskorených platieb na Slovensku sa viac ako zdvojnásobilo. Spoločnosti sa začali viacej zameriavať na riadenie dlhu. 

Zverejnili sme úplne čerstvé výsledky Európskeho platobného reportu 2021.

Čítať viac ›

Chránime vaše informácie

Chceme, aby ste sa cítili dôverne pri spolupráci s nami. Tu sa dozviete, ako sa staráme o osobné informácie a prečo používame cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných služieb, sú nižšie uvedené.

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracovávame?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo sídla spoločnosti, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Možno máte záujem o kurzy alebo akcie, ktoré ponúkame, alebo informácie, ktoré poskytujeme.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo, aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo, aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

 

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Aby sme mohli organizovať eventy, prezentačné podujatia a vzdelávacie aktivity potrebujeme získať kontakt na spoločnosť, ktorú zastupujete nakoľko Vás považujeme za zástupcu odbornej verejnosti. Spracúvané osobné údaje sú vždy len vo vyššie uvedenom rozsahu. Chceme Vám odkomunikovať vždy najnovšie poznatky a informácie, či skúsenosti, aby sme Vám mohli demonštrovať náš transparentný a vysoko odborný prístup k agendám, v rámci ktorých podnikáme.

Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu vašich osobných údajov používame aj kamery, na viacerých miestach a žiadame vás o poskytnutie napr. svojho mena a príslušnosť k príslušnej spoločnosti, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov v ktorých sú spracúvané údaje pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po dobe 1 mesiaca ich odstránime.

V závislosti od povahy zmluvy a od príslušnej krajiny môžeme požiadať odborníka na skríning, aby zistil, či existujú okolnosti, ktoré bránia k uzatvoreniu zmluvy s Vami alebo spoločnosťou ktorú zastupujete.

Pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú napr. údaje týkajúce sa zdravia.

 

Budete moje osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby, právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Keďže sme súčasťou skupiny Intrum, je možné, že vaše údaje budú prenášané aj do inej krajiny. Ak sa tak stane, zabezpečíme, aby tu boli uplatnené primerané bezpečnostné opatrenia, dodržiavajúce Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Vo všeobecnosti, vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). Na uchovávanie údajov využívame aj poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí k nim môžu mať prístup a môžu sa nachádzať mimo EEA priestoru a to vrátane, ale nielen, USA. Vaše osobné údaje nikdy neprenesieme mimo EEA bez toho, aby sme zaistili ich bezpečnosť a ochranu. Preto sa ubezpečíme, že všetci príjemcovia majú podpísané štandardné zmluvné doložky EÚ na odôvodnenie prevodu alebo že daná krajina garantuje primeranú ochranu podľa legislatívy o ochrane osobných údajov. Môžeme sa tiež spoľahnúť na program s názvom Štít na ochranu osobných údajov. Ide o program, v rámci ktorého sa spoločnosti USA môžu zaviazať k vyššej úrovni ochrany súkromia, ako vyžaduje legislatíva USA. Informácie môžeme sprístupniť aj mimo týchto skupín v prípadoch, keď ide o prevenciu podvodov alebo ak to vyžaduje zákon.

 

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov.

Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne.

 

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

Aké mám práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

 

Vaše práva a čo to znamená?

Právo na prístup:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu:

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý:

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie:

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti
s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať:

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov:

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu:

Spoločnosť Intrum nevykonáva svoje spracovanie údajov na základe súhlasu. Avšak vzhľadom na to, že niektoré spracovateľské činnosti by mali byť založené na súhlase, máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov môžeme pravidelne meniť, a preto je potrebné v prípade záujmu, aby ste sledovali ich aktualizáciu na našom web sídle.

Spolupracujeme s nasledovnými spracovateľmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky.

 

Cromwell, Lamačská 22, 84103 Bratislava,
IČO: 31353746, IČ DPH: SK2020340663
Tlač a doručenie

Daktela SK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46039601, IČ DPH: SK2023209232
Informačné služby

DITEC Commerce, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
IČO: 50960369, IČ DPH: SK2120545570
Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci (súdy)

EURO SMS, Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 46166939, IČ DPH: SK2023291325
Sms servis a, Informačné služby

Finlegal Services, s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava,
IČO: 46283421, IČ DPH: SK2023341716
Informačné služby

Fitek s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 46950095, IČ DPH: SK2023669164
Tlačové a, Informačné služby

JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava,
IČO: 37927795, IČ DPH: SK1072514938
právne služby, osobné návštevy

Libellus s.r.o., Dobšinského 16, 811 05 Bratislava,
IČO: 35724196, IČ DPH: SK2020218596
Elektronická komunikácia

Port, Štefana Furdeka 472/11, 01001 Žilina,
IČO: 46779353, IČ DPH: SK2023568338
Informačné služby

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava,
IČO: 47258314, IČ DPH: SK2120112522
Komunikačné služby

Intrum AB, Hesselmans torg 14, 105 24 Stockholm,
IČ DPH: SE556607758101
Materská spoločnosť, Informačné a IT služby

Open IT, Szent István tér 11. B. ép. 6. em. 18., H-1051 Budapest, Maďarsko
IT služby

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu  Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Zodpovednú osobu za dohľad nad  ochranou osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: dpo@intrum.sk.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk .

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášej  Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).

 

Práva dotknutých osôb

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky.

Porušení údajov

Ak je pravdepodobné, že toto bude mať za následok vysoké riziko porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, musíme bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu. Aby ste nám pomohli dodržiavať tieto dôležité záväzky, odporúčame vám, aby ste nás informovali o akýchkoľvek porušeniach údajov, ktorých ste si vedomí, a to prostredníctvom tohto odkazu formulár.

My (Intrum Slovakia s.r.o.) používame cookies na tejto webovej stránke (www.intrum.sk).

Cookies sú malé súbory obsahujúce písmená a číslice, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení (počítač, vreckové zariadenia, atď) pri návšteve webovej stránky. Potrebujeme cookies, aby sme vám umožnili používať túto webovú stránku a jej funkcie. Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné, ak chcete využívať tieto webové stránky alebo špecifickú funkcionalitu. Súbory cookie tiež užívame pre optimalizáciu výkonu našich webových stránok, aby sme tak zlepšili vašu používateľskú skúsenosť (výkonnostné súbory cookie). Ďalej nám umožňujú lepšie porozumieť návštevníkom našich webových stránok, čo nám dovoľuje zlepšovať naše webové stránky, produkty, služby a marketing (analytické súbory cookie).

V súlade s platnými právnymi predpismi budeme ukladať výkonnostné a analytické cookie súbory iba ak nám to umožníte zaškrtnutím príslušného políčka v cookie upozornenia (spočiatku) zobrazeného na našich webových stránkach. Táto správa sa môže znovu objavovať v intervaloch, napríklad ak je príslušný súbor cookie ( "Cookie nastavenie", pozri nižšie) odmietnutý alebo odstránený.

Môžete cookies zakázať prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača. Uvedomte si prosím, že to môže mať vplyv aj na cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie týchto webových stránok. V dôsledku toho časti tohto webu nemusí fungovať správne, ak zakážete (všetky) cookies. Navyše bez cookies naša schopnosť zlepšovať vašu používateľskú skúsenosť bude obmedzená. Napríklad cookie upozornenia sa bude opakovane objavovať a jazyk bude musieť byť volený opakovane. Ďalšou možnosťou je upraviť nastavenia vášho prehliadača, aby vás upozornil, keď sa cookies budú ukladať.

Stránky http://www.allaboutcookies.org/ poskytujú užitočné všeobecné informácie o cookies.

Cookies

Striktne nevyhnutné súbory cookie

Súbory prvej strany

Hostiteľ: www.intrum.sk
Názov: ASP.NET_SessionId
Popis: Všeobecný súbor cookie používaný webmi postavenými na technológiách Microsoft .NET. Zvyčajne ich server používa na udržiavanie anonymnej relácie používateľa.
Životnosť: konkrétna relácia

Hostiteľ: www.intrum.sk
Názov: __RequestVerificationToken
Popis: Ide o bezpečnostný cookie nastavovaný webovými aplikáciami vytvorenými pomocou technológií ASP.NET MVC. Je navrhnutý tak, aby zastavil neoprávnené odosielanie obsahu na webové stránky, známe ako Cross-Site Request Forgery (CSRF). Neobsahuje žiadne informácie o užívateľovi a je odstránený pri zatváraní prehliadača.
Životnosť: konkrétna relácia

Hostiteľ: intrum.sk
Názov: OptanonAlertBoxClosed
Popis: Tento súbor cookie je nastavovaný webovými stránkami, ktoré používajú určité verzie riešenia bezpečnosti v súlade so zákonom od spoločnosti OneTrust. Nastavuje sa po tom, čo si návštevníci všimli oznámenie s informáciami o súboroch cookie a v niektorých prípadoch iba vtedy, keď toto oznámenie aktívne zatvoria. Umožňuje webovej stránke nezobrazovať správu viackrát používateľovi. Súbor cookie má jednoročnú životnosť a neobsahuje žiadne osobné informácie.
Životnosť: 1 rok

Hostiteľ: www.intrum.sk
Názov: OptanonConsent
Popis: Tento súbor cookie je nastavený riešením od spoločnosti OneTrust, aby boli súbory cookies používané v súlade so zákonom. Uchováva informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré web používa, a o tom, či návštevníci dali alebo zrušili súhlas na používanie jednotlivých kategórií. To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť, aby v prehliadači používateľov boli nastavené cookies v kategórii, s ktorou používateľ nesúhlasil. Súbor cookie má normálnu životnosť jeden rok, takže vracajúci sa návštevníci budú maž zapamätané svoje preferencie. Neobsahuje žiadne informácie, ktoré by identifikovali návštevníka webu.
Životnosť: 1 rok

 

Výkonné cookies

Súbory prvej strany

Google (_ga; _gat; _gid)
Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zostavenie reportov a na pomoc pri vylepšovaní webovej stránky. Cookies zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý priamo neidentifikuje nikoho, vrátane počtu návštevníkov webovej stránky, odkiaľ návštevníci navštívili webovú stránku a stránok, ktoré navštívili.

Prečítajte si prehľad ochrany osobných údajov a bezpečnostných údajov spoločnosti Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

Hostiteľ: intrum.sk
Názov: _ga
Popis: Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics - čo je dôležitá aktualizácia najbežnejšie používanej analytickej služby Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok. V predvolenom nastavení je nastavená tak, aby vypršala po 2 rokoch, aj keď je to prispôsobiteľné vlastníkmi webových stránok.
Životnosť: 2 roky

Hostiteľ: intrum.sk
Názov: _gat_UA-118269715-18; _gat_UA-118.269.715-25
Popis: Jedná sa o súbor cookie typu vzor, nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, s ktorou súvisí. Zdá sa, že ide o variáciu súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokou návštevnosťou.
Životnosť: niekoľko sekúnd

Hostiteľ: intrum.sk
Meno: _gid
Popis: Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku.
Životnosť: 1 deň

 

YouTube
Vložili sme videá z nášho oficiálneho kanála YouTube pomocou režimu ochrany osobných údajov služby YouTube. Tento režim môže v počítači nastaviť súbory cookie, keď kliknete na prehrávač videa YouTube, ale služba YouTube nebude ukladať informácie súborov cookie identifikovateľné osobne pre prehrávanie vložených videí pomocou režimu so zvýšenou ochranou osobných údajov. Viac informácií nájdete na stránke s informáciami o vkladaní videí YouTube.

 

Ako zmením nastavenia súborov cookie?

Mnoho webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookie prostredníctvom nastavení prehľadávača. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane informácií o tom, aké cookies boli nastavené, navštívte stránku www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Zistite, ako spravovať súbory cookie v obľúbených prehliadačoch:


Informácie o iných prehliadačoch nájdete na webovej stránke vývojára prehliadača.

Contact
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Posledná aktualizácia: 04.júna 2020

Terms & conditions

The information contained within this web site, and those of all Intrum companies linked hereto is provided purely for informational purposes regarding Intrum, its subsidiaries and partners and the services that they offer. It does not constitute an offer to sell any securities and must not be relied upon in connection with any investment decision.

Information on this web site is provided "as is" without warranty or term of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranties or terms of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. All such implied terms and warranties are hereby excluded.

By accessing this web site you agree that Intrum will not be liable for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of the information and material contained in this web site, or any other hyperlinked website, including, without limitation, any lost profits, business interruption, loss of programs or other, even if we are expressly advised of the possibility of such damages.

Other sites that may be listed or linked in this web site are not under the control of Intrum.  Accordingly, Intrum can make no representation concerning the content of these sites to you, nor can the fact that Intrum has given you this listing serve as an endorsement by Intrum of any of these sites. Intrum is providing links to these as a convenience to you.

Permission is granted to download and print materials from this web site for the purpose of viewing, reading, and retaining for reference. Any other copying, distribution, or modification of materials on this site, whether in electronic or hard copy form, without the express prior written permission from Intrum Justitia, is strictly prohibited.

There are inherent dangers in the use of any software found on the Internet, and Intrum cautions you to make sure that you completely understand the risk before retrieving any software on the Internet.

The above exclusions and limitations apply only to the extent permitted by law.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB All rights reserved. The copyright in the material contained in this web site belongs to Intrum Justitia AB, subsidiaries or its licensors.

Certain statements in the issued press releases are forward-looking statements. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. In addition, words such as "expects," "anticipates," "believes," "plans," "guidance" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. All such forward-looking statements are based on Intrum Justitia's reasonable expectations at the time that they are made. However, forward-looking statements are not guarantees of future performance as they involve risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and that may cause Intrum Justitia's actual results and experience to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in such forward-looking statements.

The risks, uncertainties and assumptions that may affect Intrum Justitia's performance include: the possibility that economic or other conditions might lead to a reduction in the demand for Intrum Justitia products and services worldwide. Intrum Justitia's ability to successfully implement its plan for growth, including the ability to achieve its financial flexibility objectives on terms and conditions contemplated by Intrum Justitia; changes in the CMS industry and markets, including changes in clients preferences for services/products; competitive pressures causing price reductions and/or loss of market share; risks associated with investments and operations in foreign countries, including foreign economic conditions, exchange rate fluctuations, regulatory environment, and cultural factors; Intrum Justitia's ability to successfully integrate recent and future acquisitions, alliances and investments; Intrum Justitia's ability to protect its proprietary information and technology; the potential loss of key business assets, including data center capacity, or interruption of telecommunication links or power sources; changes in the legislative, accounting, regulatory and commercial environments affecting Intrum Justitia's ability to collect, manage, aggregate and use data; Intrum Justitia's ability to attract and retain key employees; and the competitive implications that the conversion to the euro may have on Intrum Justitia's pricing and marketing strategies.

Intrum Justitia  undertakes no obligations to update any forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

Cookies When you visit our web site, we may send "cookies" to your computer. A cookie is a small text file or piece of data that a web site that you visit can place or save onto your computer. Cookies do not themselves contain any personally identifiable information. However, if you provide such personally identifiable information to us (such as by registering for an Internet related service or password provided by us), such information may be linked to the data stored in the cookie. There are two types of cookies. One saves a file for a longer period of time onto your computer, and it can remain on your computer after you shut it off. Such cookie could, for example, be used to remember the visitors settings on her last visit to that web site. The second type of cookie is called "session cookie." While you are visiting a website, session cookies are temporarily stored in your computer's memory. Session cookies are not stored for a long period of time on your computer, since they disappear when you close your web browser. The Intrum Justitia web site does not use Session cookies.

How to avoid Cookies With most Internet browsers, you can set the browser to block cookies, erase cookies from your computer hard drive, or notify you that a web page contains cookies before a cookie is stored. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about these functions. Please note that some of our web pages may not work properly without the use of cookies.

Personally identifiable information We will not collect your personally identifiable information without your knowledge and permission, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This information may for example include your name, title, shipping address, billing address, e-mail address, telephone numbers, and/or telefax numbers. Personally identifiable information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment.