Tlačová správa: 

Ženy sú menej pripravené na ekonomické búrky ako muži.

Čítať viac ›

Zásady ochrany údajov

Chceme, aby ste sa cítili dôverne pri spolupráci s nami. Tu sa dozviete, ako sa staráme o osobné informácie a prečo používame cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných služieb, sú nižšie uvedené.

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracovávame?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo sídla spoločnosti, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Možno máte záujem o kurzy alebo akcie, ktoré ponúkame, alebo informácie, ktoré poskytujeme.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo, aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo, aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

 

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Aby sme mohli organizovať eventy, prezentačné podujatia a vzdelávacie aktivity potrebujeme získať kontakt na spoločnosť, ktorú zastupujete nakoľko Vás považujeme za zástupcu odbornej verejnosti. Spracúvané osobné údaje sú vždy len vo vyššie uvedenom rozsahu. Chceme Vám odkomunikovať vždy najnovšie poznatky a informácie, či skúsenosti, aby sme Vám mohli demonštrovať náš transparentný a vysoko odborný prístup k agendám, v rámci ktorých podnikáme.

Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overovať aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu vašich osobných údajov používame aj kamery, na viacerých miestach a žiadame vás o poskytnutie napr. svojho mena a príslušnosť k príslušnej spoločnosti, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov v ktorých sú spracúvané údaje pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po dobe 1 mesiaca ich odstránime.

V závislosti od povahy zmluvy a od príslušnej krajiny môžeme požiadať odborníka na skríning, aby zistil, či existujú okolnosti, ktoré bránia k uzatvoreniu zmluvy s Vami alebo spoločnosťou ktorú zastupujete.

Pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú napr. údaje týkajúce sa zdravia.

 

Budete moje osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby, právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Keďže sme súčasťou skupiny Intrum, môžeme vaše údaje preniesť do inej krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak tak urobíme, zabezpečíme, aby boli zavedené vhodné záruky na dodržiavanie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Vo všeobecnosti sa vaše osobné údaje nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípadoch medzinárodného vymáhania pohľadávok však môžu byť vaše osobné údaje odovzdané jednému z našich zástupcov pôsobiacich v príslušnej krajine. Na ukladanie vašich údajov alebo tých, ktorí môžu pristupovať k vašim údajom, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP, vrátane, ale nie výlučne, Spojených štátov amerických, využívame aj poskytovateľov služieb tretích strán. Nikdy neprenesieme vaše osobné údaje mimo EHP bez zaistenia bezpečnosti a ochrany vašich osobných údajov. Preto dbáme na to, aby všetci príjemcovia podpísali štandardné modelové doložky EÚ a aby boli implementované potrebné dodatočné záruky na odôvodnenie prenosu alebo aby krajina mohla zaručiť primeranú ochranu podľa zákona o ochrane údajov. Môžeme zverejniť informácie mimo týchto skupín, aby sme pomohli predchádzať podvodom, alebo ak to vyžaduje zákon.

 

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov.

Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne.

 

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

Aké mám práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

 

Vaše práva a čo to znamená?

Právo na prístup:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu:

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý:

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie:

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti
s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať:

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov:

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu:

Spoločnosť Intrum nevykonáva svoje spracovanie údajov na základe súhlasu. Avšak vzhľadom na to, že niektoré spracovateľské činnosti by mali byť založené na súhlase, máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov môžeme pravidelne meniť, a preto je potrebné v prípade záujmu, aby ste sledovali ich aktualizáciu na našom web sídle.

Spolupracujeme s nasledovnými spracovateľmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky.

 

Cromwell, Lamačská 22, 84103 Bratislava,
IČO: 31353746, IČ DPH: SK2020340663
Tlač a doručenie

Daktela SK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46039601, IČ DPH: SK2023209232
Informačné služby

DITEC Commerce, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
IČO: 50960369, IČ DPH: SK2120545570
Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci (súdy)

EURO SMS, Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 46166939, IČ DPH: SK2023291325
Sms servis a, Informačné služby

Finlegal Services, s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava,
IČO: 46283421, IČ DPH: SK2023341716
Informačné služby

Fitek s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 46950095, IČ DPH: SK2023669164
Tlačové a, Informačné služby

JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava,
IČO: 37927795, IČ DPH: SK1072514938
právne služby, osobné návštevy

Libellus s.r.o., Dobšinského 16, 811 05 Bratislava,
IČO: 35724196, IČ DPH: SK2020218596
Elektronická komunikácia

Port, Štefana Furdeka 472/11, 01001 Žilina,
IČO: 46779353, IČ DPH: SK2023568338
Informačné služby

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava,
IČO: 47258314, IČ DPH: SK2120112522
Komunikačné služby

Intrum AB, Hesselmans torg 14, 105 24 Stockholm,
IČ DPH: SE556607758101
Materská spoločnosť, Informačné a IT služby

Open IT, Szent István tér 11. B. ép. 6. em. 18., H-1051 Budapest, Maďarsko
IT služby

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu  Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Zodpovednú osobu za dohľad nad  ochranou osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: dpo@intrum.sk.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk .

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášej  Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).

 

Práva dotknutých osôb

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky.

Porušenie ochrany údajov

Ak je pravdepodobné, že toto bude mať za následok vysoké riziko porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, musíme bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu. Aby ste nám pomohli dodržiavať tieto dôležité záväzky, odporúčame vám, aby ste nás informovali o akýchkoľvek porušeniach údajov, ktorých ste si vedomí, a to prostredníctvom tohto odkazu formulár.