Tlačová správa: 

Ženy sú menej pripravené na ekonomické búrky ako muži.

Čítať viac ›

Zásady ochrany údajov

Intrum rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Intrum.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracúvame?

Podľa podmienok vašej pôvodnej zmluvy môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretej strane v prípade, že:

 • splácanie Vášho pôvodného záväzku nebolo uskutočnené tak, ako bolo dohodnuté a Vaše osobné údaje boli poskytnuté na účely vymáhania pohľadávok
 • sme odkúpili vašu pohľadávku a teraz vymáhame jej nesplatenú čiastku
 • sme boli požiadaní o spracovanie údajov o vašej pôžičke, alebo o predaj vášho majetku alebo obdobné služby, ktoré poskytujeme
 • ste nás požiadali o poskytnutie reštrukturalizačného úveru

 

Aby sme mohli tieto služby poskytovať, boli nám poskytnuté vaše osobné údaje a musíme ich spracúvať.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak k tomu máme zákonný dôvod – právny základ. Vymáhanie Vašich neuhradených záväzkov je náš oprávnený záujem a zákonný právny základ na spracúvaní vašich osobných údajov, keďže váš záväzok  nám bol na základe zmluvy pridelený. Takže spracovanie vašich osobných údajov potrebných na vymáhanie dlhov je realizované na zákonnom právnom základe, dokonca aj keď na spracovanie neudelíte svoj súhlas, čo ani nie je podmienkou. V súlade s našim oprávneným záujmom môžeme vykonávať aj vyhodnocovanie Vašich osobných údajov s cieľom zabezpečiť súlad s najefektívnejšími postupmi vymáhania dlhov. Ako príklad uvádzame dopĺňanie údajov z rôznych zdrojov, ktoré nám umožňuje platná právna úprava (zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) ako napr. Registre údajov o spotrebiteľských úveroch, minulé prípady ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, a verejné registre; pri ktorých overujeme, či sú údaje, ktoré máme, správne. Vaše údaje zdieľame so schválenými tretími stranami, ako sú napríklad iní verejní a súkromní poskytovatelia služieb a Registre údajov o spotrebiteľských úveroch. Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

O váš súhlas nežiadame ani v súvislosti s nákupom pohľadávok od vašich veriteľov. Pri kúpe pohľadávky od vášho veriteľa - pôvodnej zmluvnej strany získame najmä vaše údaje ako súčasť nákupného procesu. Štatistické a finančné informácie, ktoré máme k dispozícii, využívame na prognózy vývoja portfólií. Keď odkúpime vašu pohľadávku, staneme sa vašou novou zmluvnou stranou – novým prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Keď neskôr pohľadávku vymáhame, robíme to s cieľom naplniť našu dohodu a úlohu zmluvnej strany. Vaše osobné údaje spracúvame na základe vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a pôvodným veriteľom.

 

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na správu vášho osobného účtu o dlžnej sume. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad vaše meno, osobné identifikačné číslo, dátum narodenia a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Aby sme mohli posúdiť vašu platobnú schopnosť, analýzu rizík a riadenie rizík pri vymáhaní pohľadávky, vypracovať platobné plány (splátkový kalendár) a realizovať dohľad nad dlhom. Disponujeme tiež finančnými informáciami, ako sú história platieb za obdobie 10 rokov, predvolené údaje, informácie o úverovej histórii, informácie o vašej pohľadávke/dlhu, príjmoch, majetku, pôžičkách, histórii platieb a úverovom ratingu a to všetko v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie splatenia pohľadávky.

V prípade ak žiadate o napr. spotrebný úver a poskytli ste súhlas na sprístupnenie vašich osobných údajov, tieto sprístupníme žiadateľovi o túto informáciu na základe Vášho súhlasu.

Aby sme lepšie chápali vašu konkrétnu situáciu a aby sme mohli robiť jasné a transparentné rozhodnutia o tom, ako riešiť váš prípad, disponujeme tiež informáciami o dôvodoch nesplácania pohľadávky. Vždy však v závislosti od informácií, ktoré nám poskytnete, napr. osobné alebo rodinné okolnosti, problémy súvisiace s prácou a pod.

Osobné údaje, ktorými disponujeme, potrebujeme na to, aby sme mohli hájiť vlastné právne nároky, plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi nami a vašim veriteľom  alebo realizovať súdne prípadne exekučné konania. Vaše osobné údaje tiež používame na zabezpečenie efektívnych a kvalifikovaných postupov vymáhania pohľadávok, napr. prostredníctvom hodnotenia našich aktivít, okrem iného založených na historických informáciách a výkonoch, nahrávaním telefonických hovorov na kontrolu, zabezpečenia kvality hovoru a školenie nášho personálu a na dokumentovanie uplatňovania vašich práv. Pre bezpečnosť našich zamestnancov a na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov používame na niektorých miestach aj kamerové systémy. Ak zo zákona nemáme povinnosť tieto záznamy  uchovávať, po krátkej dobe (1 mesiac) ich odstraňujeme prepisovaním.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany štátnej a verejnej správy a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boja proti praniu špinavých peňazí a iných trestných činov.

Vaše osobné údaje poskytneme alebo zdieľame s tzv. Registre údajov o spotrebiteľských úveroch alebo schválenými dodávateľmi tretích strán.

V rámci našej spoločenskej zodpovednosti a našej úlohy v spoločnosti tiež poskytujeme anonymizované štatistiky, správy o výsledkoch a analýzy, v ktorých vaše údaje môžu byť použité ako podkladové informácie.

Informácie, ktoré o vás máme, môžu byť anonymizované a používané pri rozvoji nášho podnikania. Ak je však potrebné zabezpečiť vaše osobné údaje a zaistiť vývoj vhodného testovania a zmien v našom IT systéme, vaše osobné údaje sa môžu používať tak, ako sú (bez anonymizovania).

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov, nespracúvame vaše osobitné kategórie osobných údajov (viď nižšie).

 

Spracovávate o mne nejaké citlivé údaje?

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na zabezpečenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať osobitné kategórie osobných údajov (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

Mohlo by však byť aj pre vás užitočné, aby ste nás informovali o akomkoľvek zdravotnom probléme, postihnutí a/alebo osobných informáciách týkajúcich sa vášho súkromného života, ktoré môžu mať vplyv na vašu schopnosť splácať váš dlh. To nám umožní urobiť primerané kroky na uspokojenie vašich potrieb alebo požiadaviek, ako napríklad umožnenie dostatočných prestávok vo vašich platbách (nastavenie špeciálneho splátkového kalendára), budeme vám môcť poskytnúť voľnejší priestor na vyhľadanie bezplatného nezávislého poradenstva o dlhu alebo upraviť vašu dohodu o splácaní. 

Tieto informácie využijeme na to, aby sme vám mohli pomôcť a budeme ich uchovávať tak dlho, ako to bude pre tento účel potrebné alebo do tej doby, keď nám oznámite, že s ich spracovávaním už nesúhlasíte alebo pokým budú tieto informácie potrebné na realizáciu, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 

 

Musím vám poskytnúť svoje osobné údaje?
Nemusíte nám poskytnúť žiadne osobné údaje. V skutočnosti väčšina (ak nie všetky) z osobných údajov, ktoré spracovávame, pochádza z iného zdroja ako od vás (napr. od predchádzajúceho veriteľa).

Môžete sa však rozhodnúť, že nám poskytnete dodatočné osobné údaje. Takéto informácie nám môžu dokonca pomôcť riešiť váš prípad a zvyčajne je to vo váš prospech. Napríklad, môžete mať oprávnený dôvod na nezaplatenie pohľadávky, ktorý nám budete chcieť oznámiť alebo ak sa dohodneme na vypracovaní plánu splácania, ktorý vám pomôže pohľadávku splatiť, môžete nám poskytnúť podrobnejšie informácie, aby bol tento plán primeraný a prispôsobený vašim konkrétnym podmienkam.

 

Budete moje osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby, vyhľadávania v katastri nehnuteľností, služby kontaktného centra, právni zástupcovia, atď. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi (vaša zmluvná strana alebo pôvodná zmluvné strana), inštitúciami overujúcimi úvery, súdnymi exekútormi a úradmi verejnej a štátnej správy.

K osobným údajom budú mať prístup najmä naši zamestnanci. V tomto prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?
Keďže sme súčasťou skupiny Intrum, môžeme vaše údaje preniesť do inej krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak tak urobíme, zabezpečíme, aby boli zavedené vhodné záruky na dodržiavanie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Vo všeobecnosti sa vaše osobné údaje nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípadoch medzinárodného vymáhania pohľadávok však môžu byť vaše osobné údaje odovzdané jednému z našich zástupcov pôsobiacich v príslušnej krajine. Na ukladanie vašich údajov alebo tých, ktorí môžu pristupovať k vašim údajom, ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP, vrátane, ale nie výlučne, Spojených štátov amerických, využívame aj poskytovateľov služieb tretích strán. Nikdy neprenesieme vaše osobné údaje mimo EHP bez zaistenia bezpečnosti a ochrany vašich osobných údajov. Preto dbáme na to, aby všetci príjemcovia podpísali štandardné modelové doložky EÚ a aby boli implementované potrebné dodatočné záruky na odôvodnenie prenosu alebo aby krajina mohla zaručiť primeranú ochranu podľa zákona o ochrane údajov. Môžeme zverejniť informácie mimo týchto skupín, aby sme pomohli predchádzať podvodom, alebo ak to vyžaduje zákon.

 

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?
Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účel spracovania, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia našej dohody a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali podvodom a odhalili ich, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. Pre štatistické účely budeme uchovávať striktne pseudonymizované a anonymizované údaje.

Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich zálohovacích pravidiel. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne. Všetky údaje majú stanovenú dobu uchovávania v zmysle platných právnych predpisov.

 

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?
Áno, pretože je nevyhnutné pre plnenie zmluvy s vami a pre zaistenie dodržiavania dobrých postupov vymáhania pohľadávok. Je tiež nevyhnutné pre optimalizáciu nášho podnikania ako aj pre včasné a efektívne riešenie vášho prípadu.

Dosiahnutý výsledok nám naznačuje, ako máme riešiť váš prípad. Skóre sa udeľuje automatizovanými prostriedkami a rozhoduje, napríklad o tom, či je pravdepodobnosť, že pohľadávku splatíte alebo či máme váš prípad posunúť príslušným činným orgánom. Automatizované rozhodovanie podľa nášho názoru nemá právne dôsledky ani vás iným výrazným spôsobom neovplyvňuje, keďže nemá vplyv na vaše práva, slobody a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 

O individuálnom skóre, ktoré bolo udelené vášmu prípadu vás vo všeobecnosti nebudeme informovať, ale ak si myslíte, že sme váš prípad v dôsledku skóre riešili nesprávne, môžete nás požiadať, aby sme toto skóre manuálne prehodnotili ľudským zásahom.

 

 

Aké mám práva?
Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

 

Vaše práva a čo to znamená?

Právo na prístup:
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov

 

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu:
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý:
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie:
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať:
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov:
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu:
Spoločnosť Intrum nevykonáva svoje spracovanie údajov na základe súhlasu. Avšak vzhľadom na to, že niektoré spracovateľské činnosti by mali byť založené na súhlase, máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov môžeme pravidelne meniť, a preto je potrebné v prípade záujmu, aby ste sledovali ich aktualizáciu na našom web sídle.

Spolupracujeme s nasledovnými spracovateľmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky.

Cromwell, Lamačská 22, 84103 Bratislava,
IČO: 31353746, IČ DPH: SK2020340663
Tlač a doručenie

Daktela SK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46039601, IČ DPH: SK2023209232
Informačné služby

DITEC Commerce, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
IČO: 50960369, IČ DPH: SK2120545570
Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci (súdy)

EURO SMS, Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 46166939, IČ DPH: SK2023291325
Sms servis a, Informačné služby

Finlegal Services, s.r.o., Štefánikova 23, 811 05 Bratislava,
IČO: 46283421, IČ DPH: SK2023341716
Informačné služby

Fitek s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 46950095, IČ DPH: SK2023669164
Tlačové a, Informačné služby

JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava,
IČO: 37927795, IČ DPH: SK1072514938
právne služby, osobné návštevy

Libellus s.r.o., Dobšinského 16, 811 05 Bratislava,
IČO: 35724196, IČ DPH: SK2020218596
Elektronická komunikácia

Port, Štefana Furdeka 472/11, 01001 Žilina,
IČO: 46779353, IČ DPH: SK2023568338
Informačné služby

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava,
IČO: 47258314, IČ DPH: SK2120112522
Komunikačné služby

Intrum AB, Hesselmans torg 14, 105 24 Stockholm,
IČ DPH: SE556607758101
Materská spoločnosť, Informačné a IT služby

Open IT, Szent István tér 11. B. ép. 6. em. 18., H-1051 Budapest, Maďarsko
IT služby

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Zodpovednú osobu za dohľad nad  ochranou osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: dpo@intrum.sk.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).