Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Spoločnosť Intrum predstavila na nadnárodnej úrovni Ročnú správu a správu udržateľnosti 2019

Spoločnosť Intrum predstavila 15. apríla 2020 svoju Ročnú správu a správu udržateľnosti 2019 (Annual and Sustainability Report 2019). Pre Intrum bol rok 2019 ďalším rokom plným udalostí. Uskutočnili sme niekoľko dôležitých krokov, čím sme upevnili svoje vedúce postavenie na európskom trhu

Strategická akvizícia v Grécku

Pokračovali sme v expanzii a najdôležitejšou udalosťou v uplynulom roku bolo vytvorenie dlhodobého strategického partnerstva s Piraeus Bank v Grécku. Pribudlo nám 1300 kolegov. Vytvorili sme tak platformu, ktorá je lídrom v kredit manažmente v Grécku. Prostredníctvom tohto partnerstva môžeme naďalej pokračovať v upevňovaní našej pozície v Grécku.

Jednoduchšia organizačná štruktúra a vyššia efektivita

K 1. januáru 2020 sme zaviedli novú organizačnú štruktúru, ktorá lepšie odráža naše súčasné činnosti. Odstúpili sme od delenia na štyri geografické regióny. Vytvorili sme tretiu oblasť podnikania „Strategické trhy“, ktorá doplnil už dve existujúce oblasti mandátnu správu a odkup pohľadávok. Nová oblasť podnikania zahŕňa Grécko, Taliansko a Španielsko. Sú to veľké a dôležité trhy, ktoré majú podobný prevádzkový model. Ten je postavený na strategických partnerstvách s veľkými finančnými inštitúciami. Účelom týchto zmien je jednoduchšie interné reportovanie, zníženie nákladov a zvýšenie externej transparentnosti v súvislosti rozvojom našich troch veľkých trhov v južnej Európe.

 

Na jeseň 2019 sme implementovali program efektivity, ktorý je tiež súčasťou integrácie a centralizácie našich prevádzkových činností. Súbežne sme pokračovali v centralizácii a štandardizácii procesov, pracovných postupov a systémov. Účelom týchto zmien je vyťažiť čo najviac z veľkosti spoločnosti Intrum, aby sme tak naplnili očakávania klientov, zvýšili efektivitu a naďalej posilňovali rast produktivity.

Vylepšená finančná štruktúra

V priebehu roka sme vylepšili našu finančnú pozíciu niekoľkými emisiami dlhopisov a zvýšením úverovej schopnosti. Toto nám umožnilo vytvoriť zrelší a viac predvídateľný profil, čím sme tiež zabezpečili a uspokojili potreby likvidity.

Jasné riadenie záležitostí trvalej udržateľnosti

Zintenzívnili sme úsilie o integráciu trvalej udržateľnosti do nášho podnikania a zaviedli sme jasnú štruktúru riadenia, ktorá sa týmito otázkami zaoberá. Správna rada zostáva najvyšším rozhodovacím orgánom, za ktorým nasleduje vedenie skupiny, ktoré je zodpovedné za stratégiu udržateľnosti.

 

Na úspešnú integráciu udržateľnosti do každodenných operácií bol vytvorený interný tím pozostávajúci zo zástupcov jednotlivých funkcií, podnikateľských oblastí a krajín. Tím sa zameriava na zabezpečenie podpory cieľov a stratégií v oblasti udržateľnosti a na riešenie týchto otázok naprieč celou organizáciou.

Naša práca sa riadi tromi oblasťami udržateľnosti

Tri všeobecné oblasti naďalej poháňajú a posilňujú našu prácu v oblasti trvalej udržateľnosti.

Chceme:

  • Umožniť udržateľné platby
  • Byť dôveryhodným a rešpektovaným hráčom
  • Rásť tým, že to robíme inak

Tieto oblasti úzko súvisia s našou identitou. Tvoria základ našej práce a integrujeme ich do každodenných operácií. Takto sa podieľajú na vytváraní hodnoty pre našich klientov a všetkých partnerov.

Oblasti zamerania zahŕňajú tiež desať princípov Global Compact OSN. Každá oblasť je zároveň spojená s vybranými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v rámci Agendy OSN 2030, do ktorej môžeme významne prispieť.