Nad rámec dodržiavania právnych predpisov

Základom prístupu spoločnosti Intrum k inkasu pohľadávok je dodržiavanie predpisov a etické zaobchádzanie so zákazníkmi. Výrazne investujeme do technológií, procesov a ľudí, aby sme zabezpečili najlepšie výsledky pre zákazníkov a klientov.

V spoločnosti Intrum veríme, že na to, aby bolo o našich zákazníkov dobre postarané, nestačí dodržiavanie legislatívy a predpisov. Usilovne pracujeme na tom, aby zákazníci našich klientov mali s nami, čo najlepšie skúsenosti. Veríme, že nasledovné zhrnutie vás utvrdí v tom, že spolupráca s nami bude pre vás aj vašich zákazníkov prínosom.

Najvyššia hodnota NPS v odvetví 

Naša kultúra neustáleho zlepšovania zahŕňa pravidelné nezávislé hodnotenie. Sme držiteľmi zlatej akreditácie Investor in Customers a v roku 2021 sme získali skóre NPS +59, čo je najvyššie dosiahnuté skóre v odvetví.

Multikanálové prieskumy zákazníckej skúsenosti

Pravidelne realizujeme lokálne aj nadnárodné prieskumy zákazníckej skúsenosti. Sú spojené s individuálnym výkonom agentov zákazníckeho centra. Dostávame tak nepretržité hodnotenie úrovne služieb poskytovaných zákazníkom. Sú tiež podnetom pre ďalšie zlepšenia.  

Investície do analýzy hovorov

Pravidelne hovory s našimi zákazníkmi analyzujeme. Takto dokážeme zabezpečiť, že je naša komunikácia v súlade s predpismi. Zároveň je to tiež ochrana pred nevhodným správaním zákazníkov. Všetky hovory sa vyhodnocujú na základe niekoľkých interne vytvorených otázok so zameraním na regulačné, legislatívne a klientske požiadavky. Od začiatku bol tento proces kľúčovou hnacou silou zmien prostredníctvom cieleného koučovania a spätnej väzby. Výsledkom toho sú trvalo vysoké hodnoty spätnej väzby od zákazníkov.

Digitálne riešenia

Vo svete, kde sa neustále zvyšuje dopyt po digitálnych riešeniach 24/7, sme spustili zákaznícky portál. Umožňuje zákazníkom samoobsluhu a zároveň využíva všetky kontrolné mechanizmy, ktoré boli vyvinuté v rámci zákazníckeho centra. Zákazníci môžu zaplatiť svoje podlžnosti, vyplniť výkaz príjmov a výdavkov, či predložiť svoj návrh na splátkový kalendár.

Informácie a aktualizácie v reálnom čase

Samoobslužný portál poskytuje zákazníkom plynulé informácie. Vyplnené kalendáre, obdržané splátky alebo posúdenia dostupnosti sa automaticky krížovo dopĺňajú každých 30 minút. Portál je plne integrovaný do platformy spoločnosti Intrum na vymáhanie pohľadávok. V prípade tzv. včasného inkasa je možné samoobslužný portal prevádzkovať pod hlavičkou klienta.

Legislatíva a aktualizácie

V spoločnosti Intrum so zanietením presadzujeme zásady spoločensky zodpovedného podnikania na všetkých úrovniach. Aby sme zabezpečili, že dodržiavanie predpisov je zakotvené, pochopené a podporované v rámci celej firmy, vypracovali sme dôsledné interné pravidlá. Zároveň na pravidelnej báze informujeme všetkých kolegov. Keď je to potrebné diskutujeme o aktualizáciách právnych predpisov a kľúčových témach s cieľom podporiť zavádzanie osvedčených postupov.

Tieto nástroje a procesy nám umožňujú poskytovať nepretržitú vysokú úroveň služieb zákazníkom. Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás