TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

7 tipov pre vymáhanie obchodných pohľadávok

Základom udržateľného podnikania je mať zaplatené za tovar a služby. V spoločnosti Intrum sme lídrom na ceste k zdravej ekonomike tým, že pomáhame našim klientom získať platby načas.

Nevymožiteľné dlhy a oneskorené platby môžu viesť k prepúšťaniu, problémom s likviditou a bankrotu. V extrémnych prípadoch môžu dokonca viesť k osobnej zodpovednosti majiteľov a vrcholového manažmentu. Preto je dôležité, aby sa vymáhanie dlhov stalo prioritou - a to nielen v čase krízy.

Realita je taká, že len málo spoločností sa dokáže vyhnúť nedobytným pohľadávkam, avšak prevencia je vždy lepšia ako liečba. Bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša firma, je efektívne mať zavedené opatrenia na minimalizáciu rizika omeškaných platieb. Zároveň tým zvýšite účinnosť inkasa pohľadávok a zlepšíte hospodársky výsledok. Vďaka preventívnym opatreniam sa vyhnete nákladom, času a problémom pri naháňaní oneskorených platieb.

Týchto sedem oblastí by malo byť pre vás prioritou, aby ste urobili všetko potrebné pre zabezpečenie včasných platieb od svojich zákazníkov a klientov.

1. Buďte ochotní rokovať o dlhu

Pružným a realistickým prístupom môžete predísť prípadným sporom. Zvýšite tak pravdepodobnosť, že vám meškajúci zákazník zaplatí. V prípade potreby môžete uzavrieť dohodu o oneskorených platbách alebo splátkový kalendár. Vždy sledujte termíny splatnosti.

2. Udržujte dokumentáciu v poriadku

Akákoľvek komunikácia - písomná aj ústna - týkajúca sa pohľadávok a upomienok musí byť jasná, presná a podrobná. Je dôležité, aby ste vedeli poskytnúť potrebnú dokumentáciu pre prípad, že sa prípad dostane na vymáhanie alebo skončí na súde.

3. Poučte sa zo svojich chýb

Vyhnite sa opakovaniu rovnakej chyby dvakrát tým, že budete venovať pozornosť zákonným obchodným podmienkam. Vychádzajúc zo skúseností, zlepšujte sa, napr. požadujte okamžitú platbu, používajte kontrolu úverovej bonity a neustále prehodnocujte proces fakturácie.

4. Včas požiadajte o odbornú pomoc

Ak vaše upomienky, či už vo forme listu, alebo telefonátu, nevedú k úhrade, mali by ste sa čo najskôr obrátiť s nedobytnými pohľadávkami na profesionálneho partnera pre inkaso pohľadávok. Agentúra na vymáhanie pohľadávok sa špecializuje na trendy v oblasti platieb a procesy vymáhania pohľadávok. Výsledkom často býva, že platbu získate rýchlejšie. To vám uvoľní ruky, aby ste sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť.

5. Vždy dodržiavajte miestne zákony

Uistite sa, že dodržiavate zákonné požiadavky na proces upomínania a vymáhania pohľadávok, napríklad pokiaľ ide o lehoty, náklady a poplatky.

6. Nikdy to nerobte osobne

Vyhrážky a zastrašovanie sú nezákonné a môžu viesť k trestnému stíhaniu. Nedovoľte, aby sa vám do cesty postavili emócie. Konštruktívna práca s ľuďmi povedie s väčšou pravdepodobnosťou k zaplateniu záväzku.

7. Buďte realistickí, pokiaľ ide o dlžnú sumu

Náklady na využitie služieb odborníkov, ako sú napríklad právnici, sú často neúmerné dlžnej sume. Namiesto toho, aby ste sa s pohľadávkou obrátili priamo na súd, môže byť ekonomicky výhodnejšie posunúť daný prípad na mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás