TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Európsky platobný report 2024

Analýzy platobného správania odhalili skryté hrozby. Firmy zvyšujú tlak na predlžovanie platobných lehôt. Celkovo sú podniky optimisticky opatrné. Zameriavajú sa na znižovanie nákladov, a to aj napriek príležitostiam, ktoré vidia. Naskočia na vlnu AI revolúcie? Intrum vydáva report od roku 1998. Slovenské výsledky sú publikované už desiatykrát.

Intrum EPR 2024 Slovensko

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2024 / 27. ROČNÍK

Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil paralelne v 25 európskych krajinách v období od 05. decembra 2023 do 12. marca 2024. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 9 255 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentuje 175 podnikov.

 

TS1: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. Prieskum odhalil skryté hrozby

Pre 72 % slovenských podnikov je naďalej hlavnou strategickou prioritou znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity. 35 % plánuje zaviesť tento rok ďalšie opatrenia na zníženie nákladov v reakcii na nestabilné ekonomické prostredie.

 

Viac ako tretina (35 %) podnikov je pripravená požadovať od dodávateľov dlhšie lehoty splatnosti alebo zaplatiť neskôr, ako bolo dohodnuté.

 

Podniky strácajú viac ako štvrtinu pracovného roka – 73* pracovných dní – 29 % pracovného fondu kvôli oneskoreným platbám.

 

TS2: Slovenské firmy na križovatke: Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Digitalizácia a umelá inteligencia (AI) sú na Slovensku stále silnejšími hnacími motormi podnikovej transformácie. Väčšina firiem považuje digitalizáciu za strategickú prioritu, no posledné hospodárske problémy ich nútia byť opatrnými. Rovnako k tomu prispievajú aj zjavné riziká a výzvy v AI. V oblasti riadenia pohľadávok podniky vsádzajú na prevenciu. Výhody AI vnímajú, ale dvere jej zatiaľ naplno neotvárajú.

 

Prečítať si tlačovú správu (23.05.2024; pdf)

 

Prečítať si tlačovú správu (13.06.2024; pdf)

 

↧ Stiahnuť si európske výsledky EPR 2024 (pdf)

 

↧ Stiahnuť si slovenské výsledky EPR 2024 (pdf)

 


Opatrný optimizmus medzi firmami

Ako hlavné opatrenie na zvládnutie tohto nejasného stavu plánuje 35 % slovenských firiem ďalšie znižovanie nákladov. Oproti minulému roku je ide o pokles tohto opatrenia o 6 percentuálnych bodov
(z 41 %).

Celoeurópsky trend je však od ukončenia korona krízy opačný. Podiel firiem, ktoré z opatrnosti pristupujú k znižovaniu nákladov narastá, z 28 % v roku 2021 na 51 % v roku 2023.

Kontraproduktívne ochranné opatrenia podnikov

Na Slovensku sa posledný rok pri finančnom rozhodovaní dostávajú do popredia snahy firiem lepšie riadiť svoje peňažné toky a udržať si čo najzdravšiu likviditu. Odráža sa to v nepríjemnej zmene postojov voči obchodným partnerom. 

Až 35 % priznalo, že oproti minulému roku je pravdepodobnejšie, že požiadajú buď o predĺženie doby splatnosti alebo zaplatia neskôr, ako bolo dohodnuté. Ďalších 15 % podnikov priamo tvrdí, že v roku 2024 budú požadovať predlženie platobných podmienok, aby sa vyrovnali s hospodárskymi problémami

Mierne zlepšenie časovej náročnosti vlastného vymáhania

Striktnejšia a opatrnejšia finančná politika slovenských firiem sa pozitívne odrazila v miernom znížení doby, ktorú musia podniky tráviť vlastným vymáhaním pohľadávok.

Aktuálne na Slovensku a tiež v rámci celej Európy strácajú v priemere podniky viac ako štvrtinu (29 %) pracovného roka, t.j. 73* pracovných dní (medziročné zníženie o približne 6 percentuálnych bodov), v snahe získať úhrady oneskorených faktúr, čím odvádzajú drahocenný čas od zamerania sa na svoju hlavnú činnosť vrátane rastu a inovácií.

Slovenské firmy vnímajú digitalizáciu a AI ako strategické priority, no váhajú s ich plným zavedením

Na Slovensku je digitalizácia kľúčovou strategickou prioritou pre 25% firiem, pričom celkovo 73% firiem uvádza, že digitalizácia je jednou z ich strategických priorít. Približne 66% potvrdilo, že v rozvoji nových digitálnych obchodných modelov vidí v nasledujúcich dvoch až troch rokoch reálnu príležitosť.

Napriek tomu, že digitalizácia a AI revolúcia na Slovensku napredujú, prieskum ukázal, že hlavnou prioritou podnikov je naďalej úspora nákladov a zvyšovanie efektivity, aj keď viac ako polovica firiem (58%) tvrdí, že ich hlavnou prioritou je rast.

Podniky v správe pohľadávok vsádzajú na prevenciu. Obmedzuje to potenciál AI?

Väčšina slovenských firiem (73%) sa v riadení rizika oneskorených platieb zameriava na prevenciu a riešenie skorých nedoplatkov. Len 27% využíva na zníženie kreditného rizika digitalizáciu a investície do nových technológií. 43% firiem však verí, že pokroky v AI výrazne zvýšia ich schopnosť riadiť oneskorené platby.

Podniky vidia hlavný potenciál AI v riadení pohľadávok v:

  • Identifikácia anomálií v platobných údajoch (46%)
  • Zlepšenie spôsobu posudzovania úverovej bonity (44%)
  • Vytváranie personalizovanej komunikácie so zákazníkmi (42%)
  • Analýza historických platobných údajov na identifikáciu trendov (40%)

Strach z rizík a pomalá integrácia AI v riadení oneskorených platieb

Napriek potenciálu AI v platobných procesoch 64% firiem na Slovensku má problém nájsť interné zručnosti na jej využitie. Väčšina (57%) plánuje len obmedzené testovanie AI v menšom rozsahu. Plošnú implementáciu AI plánuje len 7% podnikov.

Firmy vidia riziká napr. v integrácii AI s existujúcimi systémami (63%), nespravodlivých rozhodnutiach na základe historických údajov (59%), či nedostatočnom pochopení fungovania AI (46%). 

“Na Slovensku sme, vďaka disciplíne, ku ktorej podniky donútila korona kríza, zaznamenali mierne zlepšenie situácie s oneskorenými platbami. To sa ľahko môže zmeniť, nakoľko značný podiel spoločností vidí riešenie makroekonomických problémov požadovaním predĺženia dôb splatnosti u svojich dodávateľoch. Toto si vyžaduje rozvahu na strane vedúcich pracovníkov.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky

Prečítajte si viac