TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

15 účinných tipov, aby vám zákazníci určite zaplatili

Slovenské firmy evidujú nevymožiteľné pohľadávky vo výške asi 1% z celého svojho ročného obratu. Zoberte si, že ak firma dáva do marketingu napr. 3% ročného obratu, mohol by 1%-tný podiel odpísaných pohľadávok znamenať výpadok investícií do podpory predaja až na 4 mesiace. A to nie je až tak málo.

Sústreďme sa teraz na to, čo robiť, aby ste sa vyhli zákazníkom špekulantom, a ako si vybudovať kvalitnú zákaznícku bázu.

Začnite klásť dôraz na prevenciu.

Prevencia má niekoľko stupňov a podľa toho je aj účinná. O čo nižší stupeň, o to je vyššia pravdepodobnosť, že za svoje tovary a služby aj dostanete zaplatené,
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

         I. PRED ZAČATÍM SPOLUPRÁCE

 1. Skôr než začnete spolupracovať, utlmte vidinu veľkých a rýchlych ziskov a radšej naozaj dobre spoznajte svojho potenciálneho zákazníka:
  - Overte si bonitu nového zákazníka.
  - Zabezpečte si všetky potrebné kontaktné a identifikačné údaje o firme a kompetentných osobách.
  - Overte si, či je osoba, s ktorou komunikujete naozaj kompetentná.
 2. Svoje platobné podmienky nastavte s ohľadom na riziká, ktoré prinášajú predĺžené doby splatnosti:
  - Predávajte radšej najprv za hotovosť resp. požadujte platby vopred v hotovosti alebo úhradou zálohovej faktúry.
  - Odovzdajte tovar alebo službu až po pripísaní platby na účet alebo zaplatení v hotovosti.
  - Ak to nie je možné, definujte úroky z omeškania a aj ich uplatňujte.
  - Nepredlžujte zbytočne doby splatnosti, aj keď vás o to zákazník požiada. Radšej navrhnite splátkové kalendáre a s prvou splátkou vopred.


  II. ZAČIATOK SPOLUPRÁCE
 3. S odberateľmi spíšte prehľadnú zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky vaše obchodné podmienky:
  - Nerobte žiadne výnimky a pri všetkých klientoch dodržujte rovnakú obchodnú politiku.
  - Do zmluvy zakotvite tiež zákonné úroky z omeškania. 
  - Do zmluvy zakotvite možnosť započítania a postúpenia pohľadávky.
  - Pri B2B sektore využite možnosť ustanoviť do zmluvy v prípade oneskorenej platby automaticky právo požadovať úrok z omeškania a paušálnu sumu vo výške najmenej 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby v zmysle Európskej smernice o oneskorených platbách.


  III. PO DODANÍ TOVARU A SLUŽIEB
 4. Udržiavajte pravidelný kontakt so zákazníkom aj po dodaní tovaru a služieb
 5. Vzniknutým problémom napr. reklamáciám sa okamžite venujte.
 6. Sledujte termíny splatnosti faktúr a ohláste sa zákazníkovi ešte pred lehotou splatnosti.
 7. Keď zákazníkovi niečo posielate, či už klasickou poštou alebo elektronicky, overte si, či to bolo aj naozaj doručené.
 8. Overte si pár dní pred koncom splatnosti faktúry u zákazníka, kedy môžete očakávať platbu.


  IV. PRI SITUÁCII, KEĎ FAKTÚRA NEBOLA UHRADENÁ NAČAS
 9. Vymáhanie pohľadávky spustite bezodkladne. Nie je normálne nezaplatiť za riadne dodaný tovar, či službu. Trvajte na čo najskoršej úhrade. Podľa interných možností poverte osobitého pracovníka, alebo sa obráťte na spoločnosť zaoberajúcou sa správou pohľadávok. Všeobecne platí, že čím skôr zveríte svoje pohľadávky profesionálom v inkasnej agentúre, o to je väčšia šanca, že dostanete zaplatené. 


  V. AKO VYŤAŽIŤ Z VLASTNÝCH SKÚSENOSTÍ ČO NAJVIAC
 10. Vytvorte si prístup do Centrálneho register dlžníkov a pred každou dôležitou zmluvou si preverte, či váš potenciálny obchodný partner nie je na zozname dlžníkov.
 11. Vypracujte si cenovú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať bonitu zákazníka (sledujte dĺžku spolupráce, platobnú disciplínu, záruky zaplatenia, ktoré vie zákazník poskytnúť). O čo je zákazník bonitnejší, o to výhodnejšiu cenu, či dlhšie doby splatnosti mu môžete poskytnúť.
 12. Zaveďte si evidenciu platobnej disciplíny zákazníkov a tzv. black list s údajmi o rizikových zákazníkoch.
 13. Sledujte solventnosť svojich kľúčových zákazníkov a pravidelne si ju preverujte – sledujte varovné signály.
 14. Monitoring médií môžete využiť nie len pre identifikovanie nových potenciálnych zákazníkov v cieľovom segmente, ale aj pre preverovanie kľúčových exitujúcich zákazníkov.
 15. Prepojte predaj, marketing a financie. Takto dokážete vytvoriť účinný fakturačný proces, ktorý nie len že zníži riziko, ale dokáže aj zabrániť oneskoreným platbám.

 

A ešte jeden tip navyše...


O spoločnosti Intrum

Ako európsky líder na trhu správy pohľadávok má Intrum rozsiahle skúsenosti v oblasti služieb vymáhania pohľadávok a priamo pôsobí v 24 krajinách Európy a v Latinskej Amerike (Brazília). V našej skupine máme viac ako 10 000 skúsených zamestnancov.

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás.