TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

10 tipov ako využiť paragrafy, aby ste dostali zaplatené

Každý, kto podniká, rozumie pojmu pohľadávka. V prípade, že ponúkate predaj svojho tovaru, či služieb na faktúru tzn. s odloženou splatnosťou, týchto 10 bodov by vám mohlo pomôcť dať situáciu około vašich pohľadávok doporiadku. Cieľom je dostať zo svoje služby a tovar zaplatené a vyhnúť sa nedobitným pohľadávkam.

Aktuálna situácia s pohľadávkami na Slovensku

Ako to však vôbec vyzerá so správou pohľadávok na na Slovensku? Asi 70% spoločností priznáva, že majú faktúry po splatnosti a evidujú pohľadávky. Pričom až 1% z celkového ročného obratu predstavujú nedobytné pohľadávky, ktoré museli byť odpísané.

Napriek tomu najmä menšie a stredné podniky váhajú zveriť svoje pohľadávky odborníkom na vymáhanie.  Rozumieme tomu, pohľad na inkaso pohľadávok je dosť skreslený, ale môžeme vás ubezpečiť, že obraz chlapov v čiernom s vyholenou hlavou a palicou v ruke naozaj vôbec nezodpovedá trendom v tomto odvetví.

Ľudský a etický prístup je základným štandardom, ktorý predurčuje, či inkasná agentúra dokaže úspešne pôsobiť na trhu.
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Intrum každý rok realizuje v 29 krajinách Európy prieskum platobného správanie podnikov, ktorého výsledky sú zverejnené V Európskom platobnom reporte (EPR).

Vo vyspelých a severských ekonomikách, kde je trh správy pohľadávok najvyspelejší, viac ako polovica až dve tretiny spoločností spolupracujú pri svojich pohľadávkach s inkasnými agentúrami. Na Slovensku je to naopak, asi dve tretiny spoločností nikdy neodovzdáva pohľadávky odborníkom na inkaso pohľadávok. Pre porovnanie v Nemecku, ktoré patrí medzi najvyspelejšie a najväčšie ekonomiky, údava len 23% spoločností, že nikdy neodovzdávajú svoje pohľadávky inkasným agentúram.

Dôvody vzniku pohľadávok

Slovenské firmy ako štyri hlavné dôvody, prečo im vznikli pohľadávky, udávajú:

 1. Ich zákazníci sú dlžníci vo finančných poroblémoch
 2. Zámerne oneskorená platba
 3. Administratívna neefektivita zákazníkov
 4. Spory týkajúce sa dodaného tovaru a služieb

Ak sa náš stály obchodný partner dostane do finančných problémov, tu nám pomôže najmä trpezlivosť. Prípadne môžeme v rámci prevencie siahnuť po poistných produktoch, aby sme sa ochránili pred stratou likvidity. Ak však začnete obchodovať s novým zákazníkom, ktorého ste si nepreverili, tu by ste sa mali zamyslieť nad možnosťami ako predísť aj takýmto prípadom.

Platobná politika by mala byť platná pre všetkých zákazníkov už od prvotných rokovaní

Ak si správne nastavíte platobnú politiku a budete ju používať na všetkých svojich klientov rovnako, dokážete sa brániť aj voči zámerným neplatičom, či zákazníkom, ktorí su administratívne neefektívni.

Viacej rád sme popísali v článoch 15 účinných tipov, aby vám zákazníci určite zaplatiliAk ste mysleli na týchto 5 bodov, tak máte férové vzťahy so zákazníkmi.

10 bodov pre minimalizovanie oneskorených úhrad

V nasledujúci bodoch sme pre vás zhrnuli možnosti, ako môžete využiť paragrafy u nás platných zákonov a aj dlhoročné skúsenosti z trhu správy pohľadávok na to, aby ste si zabezpečili čo najzdravšie finančné toky.

 1. Overte si bonitu nových zákazníkov a zároveň sledujte solventnosť kľúčových zákazníkov a pravidelne si ich preverujte. Vytvorte si prístup v Centrálnom registri dlžníkov a pred každou dôležitou zmluvou si preverte budúceho obchodného partnera, či nie je na zozname dlžníkov. Určite sa pozrite aj na Dlznik.sk, do Notárskych centrálnych registrov, Registra úpadcov alebo do Centrálneho registra exekúcií. Nápomocný vie byť aj Katastrálny portál, FinStat, Obchodný register a Živnostenský register. Inkasné agentúry disponujú aj ďalšími registrami dlžníkov a vedia vám poskytnúť cenné informácie.
 2. Využite aj ďalšie možnosti prevencie pred omeškanými platbami napr. Zaveďte si evidenciu platobnej disciplíny zákazníkov a tzv. black list s údajmi o rizikových zákazníkoch. Vypracujte si cenovú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať bonitu zákazníka (čím vyššie záruky zaplatenia zákazník poskytne, tým výhodnejšiu cenu získa). Zaveďte platby vopred formou zálohovej faktúry.
 3. Na základe princípu zmluvnej voľnosti nie ste povinný uzatvoriť zmluvu so svojim obchodným partnerom, prax však ukazuje, že je to dôležité. Takže s obchodnými partnermi uzatvorte zmluvu vrátane obchodných podmienok a to buď na základe Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§261 - 275) alebo podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§43 - 54), v ktorej zakotvite zákonné úroky z omeškania (§517 - 521 Občianskeho zákonníka).
 4. Do zmluvy ukotvite možnosť započítania pohľadávky, ak ste v situácii, že ste nie len veriteľom, ale zároveň aj dlžníkom zákazníka, môžete pohľadávku využiť na vzájomné započítanie pohľadávok; započítaním pohľadávka zákazníka, ktorú má voči vám, zanikne vo výške, v ktorej sa pohľadávky navzájom kryjú (§80 - 581 Občianskeho zákonníka).
 5. Ukotvite do zmluvy možnosť postúpenia pohľadávky (§524 - 530 Občianskeho zákonníka).
 6. Kombinácia postúpenia a započítania zakotvená v zmluve – v prípade existencie solventného dlžníka zákazníka (napríklad jeho pravidelného odberateľa), je možné skúsiť ho presvedčiť, aby pohľadávku kúpil za jej nominálnu hodnotu a následne ju započítal voči pohľadávke, ktorú voči nemu má klientov neplatiaci zákazník. (kombinácia vyššie uvedených paragrafov)
 7. V prípade, že podnikáte v B2B sektore, môžete využiť možnosť a do zmluvy ustanoviť, v prípade oneskorenej platby, automaticky právo požadovať úrok z omeškania a paušálnu sumu vo výške najmenej 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby v zmysle Európskej smernice o oneskorených platbách (čl. 6 smernice 2011/7/EU + §369b Obchodného zákonníka).

  Keď sa blíži doba splatnosti, zašlite pripomienku. Pri už omeškaných platbách, zasielajte upomienky. Komunikujte so zákazníkom. Pokúste sa o zmier. Ak je to potrebné, zašlite výzvu prostredníctvom právneho zástupcu k úhrade s určením časového limitu na úhradu s upozornením na možnosť uplatnenia pohľadávky súdnou  cestou. Ak ani to nepomohlo, môžete:
 8. Podať návrh na vydanie platobného rozkazu (žaloba) (§123 Civilného sporového poriadku).
 9. Požadujte zákonné úroky z omeškania (§517 ods. 2 zákona Občianskeho a §3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.).
 10. Podajte návrh na vykonanie exekúcie (§48 Exekučného poriadku)

 

Od bodu 8 môžete spolupracovať s odborníkmi na správu pohľadávok. Niektoré inkasné spoločnosti vám vedia tiež pomôcť s bodom 1- s overovaním bonity vašich nových aj existujúcich zákazníkov. Intrum má prístup k rôznych databázam dlžníkov, a to nie len v rámci Slovenska. O efektivite a prínosoch postupov profesionálov v správe pohľadávok si môžete prečítať viac v článku 7 dôvodov, prečo nechať pohľadávky v rukách profesionálov.

 


Profesionálne vymáhanie vie zvýšiť vymožiteľnosť..

Štúdia na stiahnutie zadarmo (pdf)