Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Európsky platobný report (European Payment Report)

Európsky platobný report (European Payment Report) popisuje dopad oneskorených platieb na vývoj a rast podnikov naprieč celou Európou.
EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2022 / 24. ROČNÍK (EUROPEAN PAYMENT REPORT 2022)

Obavy zo stagflácie: Spoločnosti očakávajú v druhej polovici roka 2022 prudký nárast oneskorených platieb

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania podnikov vyplýva, že podniky očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch výrazný nárast oneskorených platieb v dôsledku rastúcej inflácie a úrokových sadzieb. Takmer 8 z 10 európskych a rovnako aj slovenských spoločností uvádza, že zlepšenie správy pohľadávok a posilnenie svojej likvidity a cash flow sú hlavnými prioritami v roku 2022.

3 kľúčové zistenia sú:

 1. Inflácia a úrokové sadzby prinášajú nové výzvy. V celej Európe sa spomaľuje ekonomický rast. Súčasne sú narúšané dodávateľské reťazce a prudko rastúce náklady na energie zvyšujú infláciu na úroveň, aká tu nebola desaťročia.
 2. Podniky očakávajú, že ich peňažný tok utrpí, ale chýba im pružnosť a odborné znalosti, aby tomu dokázali adekvátne a včas predísť. Likvidita, peňažné toky a riadenie úverového rizika tvoria hlavné strategické priority pre rok 2022, keďže spoločnosti sa snažia zabezpečiť si stabilnú finančnú pozíciu.

 3. Podniky z roka na rok považujú oneskorené platby za významnejšiu prekážku svojho rastu. Oneskorené platby brzdia rast podnikov v európskych krajinách a brzdia ekonomický a sociálny rozvoj hospodárstva ako celku.

Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil súčasne v 29 európskych krajinách od 17. januára do 13. apríla 2022. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 11 007 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 240 spoločností.

Download european results 2022

Európsky platobný report 2021 / 23. ročník (European Payment Report 2021)

Podniky utŕžili rany, ale túžia po novom raste

Riziko oneskorených platieb na Slovensku sa viac ako zdvojnásobilo. Spoločnosti sa začali viacej zameriavať na riadenie dlhu

3 oblasti, v ktorých Slovensko vyniká oproti ostaným európskym krajinám:

 1. 66% slovenských podnikov tvrdí, že pandémia ich motivovala k lepšiemu riadeniu rizika oneskorených platieb (európsky priemer: 59%)
 2. 57% respondentov priznáva, že ich bežné postupy a procesy nie sú dostatočne účinné na to, aby zabezpečili finančnú udržateľnosť v podmienkach hospodárskej neistoty (európsky priemer: 52%)
 3. 56% respondentov uviedlo, že v posledných 12 mesiacoch prijali dlhšie platobné lehoty, ako im vyhovovalo, pretože nechceli poškodiť vzťahy s klientmi (európsky priemer: 49%)

Report je postavený na prieskume, ktorý bol zrealizovaný medzi finančnými riaditeľmi a vrcholovými manažérmi. Zber dát sa uskutočnil súčasne v 29 európskych krajinách od 26. januára do 16. apríla 2021. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 11 187 spoločností z 11 priemyselných odvetví v Európe. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 241 spoločností.

Click to download European results 2021

Európsky platobný report 2020 / 22. ročník (European Payment Report 2020)

Európske spoločnosti sa pripravujú na historickú krízu

European Payment Report (EPR) za rok 2020 informuje o tom, ako oneskorené platby ovplyvňujú podnikanie asi 10 000 spoločností v 29 európskych krajinách. Tohtoročné výsledky odhaľujú otrasené európske ekonomiky. Rozvrátené obchodné procesy viedli v mnohých odvetviach až k úplnému zastaveniu prevádzky.

Kľúčové zistenia:

 1. Väčšina európskych krajín potvrdzuje recesiu s dopadmi na včasné platby
 2. Tri najviac prijímané krízové opatrenia sú: znižovanie nákladov; opatrnosť pri zadlžovaní sa; obmedzenie náboru nových zamestnancov
 3. Oneskorenie platieb sa predlžuje 
 4. Odvetvia ubytovanie, stravovanie & voľný čas a nehnuteľnosti & stavebníctvo hlásia najvýraznejšie následky recesie

Report je postavený na prieskume, ktorý bol zrealizovaný medzi finančnými riaditeľmi a vrcholovými manažérmi. Zapojilo sa 9 980 spoločností pôsobiacich v 11 hlavných hospodárskych odvetviach z 29 európskych krajín. Zber dát prebiehal vo všetkých sledovaných krajinách paralelne v období 14.02.-14.05.2020.

Click to download European results 2020

Európsky platobný report 2020 / Edícia Covid-19

Kríza spôsobená Covid-19 ovplyvňuje európske platobné prostredie - podniky čelia bezprecedentnej neistote

V reporte sa podrobnejšie popisujú dopady pandémie Covid-19 na európske spoločnosti. Výsledky ukazujú, že mnoho podnikov bojuje o prežitie. Ich hlavnou líniou sa stalo udržiavanie likvidity a peňažných tokov zabezpečením včasných platieb.

Report je postavený na prieskume, ktorý bol zrealizovaný medzi finančnými riaditeľmi a vrcholovými manažérmi. Zapojilo sa 9 980 spoločností pôsobiacich v 11 hlavných hospodárskych odvetviach z 29 európskych krajín. Zber dát prebiehal vo všetkých sledovaných krajinách paralelne v období 14.02.-14.05.2020.

Kľúčové zistenia:

 1. Recesia je najväčšou výzvou pre spoločnosti v priebehu Covid-19. 44% pomenúva, že má zásadný dopad na ich podnikanie, ide o nárast z 26% spred krízového obdobia.
 2. Cestovný ruch, pohostinnosť a voľný čas dostali riaden úder. Je to sektor, ktorý najvýraznejšie pociťuje dopady krízy a respondenti uvádzajú (42%), že má na ich podnikanie zásadný dopad.
 3. Väčšina spoločností tvrdí, že oneskorené platby ohrozujú ich prežitie počas krízy Covid-19. Malé a stredné podniky sú obzvlášť citlivé na nepriaznivé platobné podmienky.
 4. Polovica európskych spoločností požaduje nové legislatívne úpravy a iniciatívy od korporácií, aby sa predchádzalo oneskoreným platbám. 

Európsky platobný report 2019

Takmer pätina Európy je už v recesii. 3 z 10 spoločností zvyšujú predajné aktivity, aby zvládli hospodársky pokles. Slovensko to však vníma inak

Výsledky vychádzajú z prieskumu v 29 európskych krajinách v období marec až apríl 2019. Zozbierali sme údaje údaje od 11 856 spoločností. Dopytovaní boli finanční riaditelia, vedúci pohľadávok, podnikoví kontrolóri, majitelia a pod.

Hlavné zistenia pre Slovensko boli nasledovné:

 • Slovenské spoločnosti neveria, že v blízkej budúcnosti nastane bezhotovostná spoločnosť
 • Vysoký podiel slovenských firiem očakáva recesiu v priebehu 1 – 5 rokov
 • Na Slovensku je najnižšia informovanosť o Európskej smernici o oneskorených platbách

Stiahnite si nižšie zadarmo Európsky platobný report 2019 

Click to download European results 2019

Európsky platobný report 2018

Preventívne opatrenia firiem na ochranu pred neplatiacimi klientmi začínajú fungovať, percento nevymožiteľných pohľadávok sa znížilo

Prieskum k Európskemu platobnému reportu 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24. januára do 23. marca 2018. Zhromaždili sme údaje celkovo od 9607 spoločností od ich zástupcov, ktorí sa identifikovali ako finančný riaditeľ, vedúci úverov, obchodný riaditeľ a podobne.

Zistenia pre kľúčové oblasti prieskumu za rok 2018:

 • Slovenské spoločnosti očakávajú nízku mieru zvyšovania počtu svojich dlžníkov
 • Slovenské spoločnosti vykazujú nízky dopad oneskorených platieb z hľadiska likvidity
 • Slovenské spoločnosti využívajú len v malej miere ustanovenia Európskej smernice o oneskorených platbách

Nižšie si môžete stiahnuť zadarmo Európsky platobný report 2018

Click to download European results 2018

Ak máte záujem prebrať výsledky z našich publikácií, prípadne chcete ísť viac do hĺbky, sme vám k dispozícii na týchto kontaktoch:

Mobil: +421 903 494 986
E-mail: publicrelations.sk@intrum.com