Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

V dôsledku Covid-19 sa zvýšil podiel online nákupov. Polovica Európanov nakupuje uvedomelejšie.

Spoločnosť Intrum v reakcii na aktuálnu situáciu s korona krízou zrealizovala v máji 2020 prieskum medzi 4800 spotrebiteľmi Európy, aby identifikovala dopady na ich domáce financie a platobné správanie. Dnešná tlačová správa prináša druhú tému zo série zameranej na pozitívne dopady Covid-19 na spotrebiteľov.

  • V dôsledku Covid-19 sa podporilo nakupovanie cez internet. Najväčší podiel na tom majú najmladšie sledované ročníky vo veku 18-21 rokov (51%) a mileniáli (50%).
  • Viac ako polovica Európanov si vďaka korone kríze viacej uvedomuje pôvod nakupovaného tovaru a služieb (52%) a zároveň uprednostňujú domácu produkciu (51%) pred medzinárodnou.

Celkovo sa nakupovanie online zvýšilo. V celoeurópskom priemere až 43% respondentov potvrdilo, že nakupujú online viacej ako v období spred jedného roka. V rámci každoročného prieskumu spotrebiteľského platobného správania (European Consumer Payment Report 2019 - ECPR 2019), ktorý sme realizovali na jeseň 2019, s tým súhlasilo 41% respondentov. Najviac si online nakupovanie obľúbili Poliaci (67%) a najmenej Rumuni (19%).

Online nákupy rastú aj na Slovensku, hoci pomalšie ako je európsky priemer.

Na Slovensku sú výsledky odlišné. Kým na jeseň až 47% potvrdilo, že nakupujú cez internet viacej ako pred rokom, v máji 2020 s tým súhlasilo o 13% menej respondentov. Stále však viac ako tretina Slovákov potvrdila, že podiel nákupov online u nich narástol oproti obdobiu spred jedného roka.

Viacej nakupujú cez internet tí, ktorí pocítili dopady krízy na svojom zamestnaní. Rozdiely medzi mužmi a ženami je celkovo minimálny. Inak je to v medzi rodičmi a bezdetnými osobami. V celoeurópskom meradle cez internet viacej nakupujú rodičia, ale na Slovensku je to takmer narovnako. Najvýznamnejšie rozdiely vo využívaní online prostredia na nákup želaných položiek nachádzame medzi jednotlivými vekovými skupinami.

Mladí ľudia (18-21 rokov) na Slovensku aj v celej Európe nakupujú najviac online a hodlajú v tom pokračovať aj po ukončení reštrikcií.

Potvrdilo sa to až v 12 z 24 európskych krajín. Na druhé miesto sa zaradili mileniáli (22-37 rokov), ktorí najviac nakupujú v 5 z 24 sledovaných krajín.

Graf 1: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami z pohľadu odpovedí podľa pohlavia. Odpoveď na otázku - Vyjadrite súhlas s tvrdením: V porovnaní so situáciou spred jedného roka, robím väčšiu časť svojich nákupov online. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.
Graf 2: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami z pohľadu odpovedí podľa podľa toho, či korona kríza mala negatívny dopad na zamestnanie respondenta. Odpoveď na otázku - Vyjadrite súhlas s tvrdením: V porovnaní so situáciou spred jedného roka, robím väčšiu časť svojich nákupov online. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.
Graf 3: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami z pohľadu odpovedí podľa vekových skupín. Odpoveď na otázku - Vyjadrite súhlas s tvrdením: V porovnaní so situáciou spred jedného roka, robím väčšiu časť svojich nákupov online. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.
Graf 4: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami z pohľadu odpovedí podľa rodičovstva. Odpoveď na otázku - Vyjadrite súhlas s tvrdením: V porovnaní so situáciou spred jedného roka, robím väčšiu časť svojich nákupov online. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.

Mladí Slováci patria medzi najväčších online nákupných maniakov. A na Slovensku ako jediná sledovaná veková kategória zvýšila objem svojich online nákupov oproti jeseni ešte viac, u ostatných došlo k poklesu. Až 62% mladých potvrdilo, že stúpol podiel ich internetových nákupov v porovnaní spred roka. Viacej nakupujú už len mladí vo veku 18-21 rokov v Írsku (75%), Česku (73%), Francúzsku (73%) a Estónsku (71%).

Aj slovenskí seniori nakupujú cez internet. Možno jemne prekvapivo, v online prostredí v celoeurópskom merítku aktívne nakupujú aj najstaršie ročníky (65 a viac rokov) a to až tretina z nich. Slovenskí seniori (26%) pritom patri medzi tých menej aktívnych na internete.

Pre majiteľov e-shopov a online marketérov by mohla byť pozitívnou aj správa, že mladí ľudia plánujú aj po skončení reštrikcií kvôli Covid-19 pokračovať vo svojich online nákupoch. Na Slovensku to potvrdila viac ako polovica mladých ľudí a v Čechách dokonca až 82%. Pre porovnanie celkový celoeurópsky priemer je 37%.

Viac ako polovica Európanov si vďaka korone kríze viacej uvedomuje pôvod nakupovaného tovaru a služieb (52%) a zároveň uprednostňujú domácu produkciu (51%) pred medzinárodnou.

Ako sme zistili v našom májovom prieskume, práve uvedomovanie si pôvodu nakupovaných položiek je najpozitívnejším dopadom Covid-19. Celkovo seniori najviac inklinujú nakupovať produkty a služby vyprodukované vo svojej krajine. Na Slovensku rolu zohráva aj to, či máme deti alebo nemáme. Rodičia si pri nakupovaní pôvod tovaru a služieb uvedomujú viacej.

Graf 5: Prehľad sledovaných krajín. Odpoveď na otázku - Do akej miery sa zmenili Vaše postoje pri nákupe tovarov alebo služieb počas krízy Covid-19? Vyjadrite súhlas s tvrdením: Radšej nakupujem položky domáceho ako medzinárodného pôvodu. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.

4800 respondentov odpovedalo o.i. aj na otázky Do akej miery sa zmenili Vaše postoje pri nákupe tovarov alebo služieb počas krízy Covid-19? Mali vyjadriť súhlas s tvrdeniami: Som si viac vedomý/-á toho, odkiaľ pochádzajú položky, ktoré nakupujem. Radšej nakupujem položky domáceho ako medzinárodného pôvodu.

Na prvom mieste sa v oboch prípadoch umiestnilo Portugalsko. 7 z 10 (69%) Portugalcov nakupuje uvedomele a až 76% uprednostňuje tovar a služby z domácich zdrojov. Na opačnom konci sú Rumuni. Len pre 2 z 10 (12%) je dôležitý pôvod nakupovaných položiek a len 7% uprednostňuje domácu produkciu.

Graf 6: Prehľad sledovaných krajín. Odpoveď na otázku - Do akej miery sa zmenili Vaše postoje pri nákupe tovarov alebo služieb počas krízy Covid-19? Vyjadrite súhlas s tvrdením: Som si viac vedomý/-á toho, odkiaľ pochádzajú položky, ktoré nakupujem. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.

Pre Slovákov sú témy pôvodu nakupovaného tovaru a služieb dôležité. Potvrdilo to viac ako 60% Slovákov. Radíme sa tak medzi prvých 8 najuvedomelejších Európskych krajín. Dokonca zo všetkých sledovaných krajín máme najvyšší počet seniorov, pre ktorých je pôvod tovaru a služieb dôležitý. Plných 100% respondentov vo veku 65 a viac s tým súhlasilo.

Graf 7: Porovnanie Slovenska s vybranými krajinami z pohľadu jednotlivých sledovaných vekových skupín. Odpoveď na otázku - Do akej miery sa zmenili Vaše postoje pri nákupe tovarov alebo služieb počas krízy Covid-19? Vyjadrite súhlas s tvrdením: Radšej nakupujem položky domáceho ako medzinárodného pôvodu. (Súhlasím) *Číslo pred názvom krajiny vyjadruje poradie v rebríčku v danej otázke v rámci 24 krajín Európy.

Najvýraznejšie rozdiely nachádzame medzi jednotlivými generáciami. Najmladšia sledovaná generácia (18-21 roční) najvýraznejšie zvýšili svoje online nákupy, zároveň 5 z 10 súhlasí, že kvôli Covid-19 si viacej uvedomujú pôvod nakupovaných položiek a uprednostňujú lokálne zdroje.

Ktoré krajiny a vekové skupiny vedú rebríčky v uvedomelosti?

Vyjadrenia respondentov, že súhlasia, že od vypuknutia Covid-19 si viacej uvedomujú pôvod nakupovaných položiek.

Obyvatelia ktorých krajín radšej nakupujú domácu produkciu ako medzinárodnú?

Vyjadrenia respondentov, že súhlasia, že od vypuknutia Covid-19 radšej nakupujú položky domáceho ako medzinárodného pôvodu.

Prekvapí vás, ak vám povieme, že len 23% mladých (18-21 rokov) na Slovensku uprednostňuje domácu produkciu pred medzinárodnou? Ale až 59% mileniálov nakupuje radšej slovenské tovary a služby.

 

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR)

*ECPR 219: Spoločnosť Intrum, európsky líder na trhu správy pohľadávok, zozbierala údaje od 24 004 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 004 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2019. Intrum je najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, ktorej profesionáli hovoria každý deň s asi 250 000 zadlženými zákazníkmi naprieč celou Európou.

** ECPR 2020 / edícia Covid-19: V reakcii na pandémiu Covid-19 zrealizovala spoločnosť Intrum prieskum v 24 európskych krajinách. Podarilo sa zozbierať údaje od 4 800 spotrebiteľov. Prieskum sa uskutočnil v máji 2020 a vzorové kvóty sa stanovili na vek a pohlavie. Takto je zabezpečená štatistická reprezentatívna vzorka aj na úrovni jednotlivých zapojených krajín.


ECPR 2020 / Covid-19 edition

Tu si môžete stiahnuť kompletný report