Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Udržateľnosť je jadrom našej spoločnosti

Prinášame a podporujeme udržateľnosť pre jednotlivcov, podniky a celú spoločnosť.

Intrum ako európsky líder cíti silný globálny záväzok k trvalej udržateľnosti. Pre nás je udržateľnosť dôležitým základným kameňom a tvorí jadro našej spoločnosti. Svoj záväzok k udržateľnosti sme ukotvili v našej vízii, poslaní, zámeroch a základných hodnotách.

Spoločnosť Intrum má jednoznačne vedúce postavenie v odvetví správy pohľadávok. S viac ako 10-tisíc zamestnancami a priamim zastúpením v 24 európskych krajinách, je náš geografický rozsah a dosah jedinečný.

Táto unikátna pozícia lídra na trhu však prináša aj veľkú zodpovednosť. V našom odvetví vidíme seba samých ako vzor. Máme príležitosť aj zodpovednosť nastaviť nové štandardy a zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú správu pohľadávok. Prostredníctvom etických a udržateľných obchodných postupov sa chceme stať skutočným benchmarkom nášho odvetvia.

Našou víziou je, aby mal Intrum dôveru a rešpekt každého, kto dostáva alebo poskytuje úver. Veríme, že náš záväzok k trvalej udržateľnosti je dôležitý pre naplnenie tejto vízie.

Vo svojom poslaní chceme pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o ich zákazníkov. Toto definuje našu úlohu v spoločnosti, usmerňuje nás v každodennej práci a rozvoji našej spoločnosti.

Zameriavame sa na to, aby sme pre podnikanie aj spoločnosť vytvorili spoločné hodnoty, kedy obe strany profitujú: firmy získajú svoje úhrady načas a ľudia sa dostanú z dlhov.

V Intrume chceme vytvoriť trvalý prínos: vidíme seba ako partnerov pre firmy, vládu a ďalšie zainteresované strany pri budovaní zdravej ekonomiky.

Úvery považujeme za životnú a dôležitú súčasť rastúcej a zdravej ekonomiky. Ľudia a podniky potrebujú možnosť čerpať dlhodobé a krátkodobé pôžičky, aby mohli rozširovať a budovať vytúžený život. Napriek tomu, ak sú úvery čerpané príliš neuvážene, môžu sa stať nebezpečnými pre jednotlivca i pre spoločnosť celkovo.

Tým, že zabezpečujeme firmám včasné platby a zároveň pomáhame občanom zbaviť sa dlhov, robíme obchod jednoduchým, bezpečným a férovým. Týmto spôsobom ukazujeme cestu k zdravej ekonomike pre jednotlivcov, podniky a pre spoločnosť ako celok - a toto je náš zámer.

Naše základné hodnoty empathy (empatia), ethics (čestnosť), dedication (odhodlanie) a solutions (riešenia) odrážajú spôsob, akým v Intrume pracujeme a hodnoy, v ktoré skutočne veríme. Prečítajte si viac o našich základných hodnotách tu.

Integrovali sme 10 princípov UN Global compactu

V roku 2016 sme urobili dôležitý krok v našom úsilí o udržateľnosť a podpísali svetovo najväčšiu iniciatívu korporátnej udržateľnosti UN Global Compact. Ako signatári Global Compactu sme zaviazaní integrovať Global Compact a jeho desať princípov do našej podnikateľskej stratégie, kultúry a každodenných činností.

Princípy Global Compact vyplývajú z medzinárodne uznávaných dohovorov a deklarácií, akou je Všeobecná deklarácia ľudských práv. Pre Intrum, zahrňujúc našich zamestnancov, rovnako aj našich dodávateľov; sú tieto dohovory a vyhlásenia zásadné, preto sme ich zapracovali aj do nášho kódexu správania.

Každoročne vydávame Ročnú správu a správu udržateľnosti, v ktorej informujeme o našom pokroku v tom, ako pracujeme na zlepšovaní našich výkonov v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii a ako integrujeme princípy globálnej dohody do nášho podnikania. Tu nájdete našu najnovšiu správu.

Intrum sleduje platobné správanie v Európe

Platobným správaním spotrebiteľov a spoločností sa zaoberáme každý deň. Vybudovali sme silné analytické oddelenie, ktoré nám a aj našim klientom poskytuje cenné informácie. Okrem toho niekoľko desiatok rokov realizujeme prieskumy platobného správania spotrebiteľov a aj podnikov. Prieskumy relizujeme v spolupráci s externými špecialistami pre prieskumy a výskumy trhu. Následne vydávame reporty, ktoré informujú o aktuálnej situácii, ako aj trendoch v správaní fyzických aj právnických osôb v oblasti financií.

Od roku 1998 každoročne vypracovávame report - European Payment Report, ktorý sa zaoberá platobným správaním a finančným zdravím európskych podnikov. Najnovšie zistenia nájdete tu a tiež v našich tlačových správach. Report vydávame osobitne aj za Slovenskú republiu.

V European Consumer Payment Reporte prinášame najnovšie zistenia v nákuponom správaní a postojoch spotrebiteľov v Európe. Celoeurópske zistenia ako aj slovenské špecifiká nájdete tu.