8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Optimalizovanie kreditných rizík

Intrum vám pomôže vyhnúť sa potenciálnym problémom skôr, ako sa objavia. Umožníme vám ponúknuť správne úverové možnosti správnemu zákazníkovi.

Sledovanie prípadov

Vaše podnikanie je len tak bezpečné, ako bezpečné je podnikanie vašich zákazníkov. Ak dôjde k oneskorenej platbe alebo vôbec faktúry nebudú uhradené, kvôli náhlemu zlyhaniu zákazníka, môže to mať vážny vplyv na vašu firmu. Preto je veľmi dôležité monitorovať výkonnosť vašich zákazníkov, aby ste sa v budúcnosti vyhli takýmto situáciám.

V Intrume sledujeme výkonnosť vašich zákazníkov a kreditné dohody s cieľom včas identifikovať zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť budúce platobné správanie a kreditné riziko. Všetky zmeny sa monitorujú a komunikujú podľa dohodnutých nastavení. Ak nastane zmena, vieme vám pomôcť urobiť potrebné kroky na zníženie rizika oneskorenej platby. Môže to zahŕňať napr. predčasné platby alebo splátkové plány.

  • Nespočetné skúsenosti v analýze platobného správania a zvyklostí
  • Celoeurópske a globálne možnosti monitorovania
  • Techniky kreditného monitorovania, ktoré znižujú vaše riziko vo vzťahu ku zlyhaniu zákazníkov

Zabezpečte svoju firmu tým, že spoznáte svojich zákazníkov

Vďaka starostlivému kreditnému monitorovaniu môžete byť o krok vpred. Takto dokážete znížiť riziko budúcich insolventných situácií spôsobom, ktorý prinesie výhody pre vás aj pre zákazníka.

 

Kreditné rozhodovanie

Rozhodnutie o tom, či by klientovi mala byť poskytnutá nejaká forma úverovania (napr. predĺžená splatnosť), môže mať významný vplyv na peňažný tok a ziskovosť vašej firmy. Správne rozhodovanie minimalizuje vaše riziko a pomáha vytvoriť si s každým zákazníkom vzájomne výhodný vzťah.

Úspešné zhodnotenie kreditného rizika je založené na kombinácii znalostí, informácií a porozumenia. Intrum poskytuje platformu pre kreditné rozhodovanie založenú na najkomplexnejších európskych databázach a sofistikovaných analytických a hodnotiacich nástrojoch. Ponúkame vám podrobné odporúčania v reálnom čase pre vaše rozhodnutie poskytnúť úver jednotlivcom alebo podnikom, alebo navrhneme alternatívne platobné riešenia. Naša služba kreditného rozhodovania vám pomôže vyhnúť sa neskorým úhradám vašich faktúr.

  • Komplexný proces hodnotenia pomocou sofistikovaných analýz a hodnotení
  • Bezkonkurenčné európske pokrytie a úverová informačná databáza
  • Efektívne a chránené kreditné posudky v reálnom čase

 

Správne a informáciami podložené kreditné rozhodovanie podporuje predaj

Vďaka našej podpore pre správne kreditné rozhodnutia, sú vaši zákazníci pre vás už od začiatku výnosnými. Podporujeme tým vaše finančné toky a tiež spokojnosť zákazníkov. Účinné a dôkladné kreditné rozhodovanie znižuje vaše riziko, a vy sa pritom môžete sústrediť na zvyšovanie predaja.

 

Kreditné informácie

Svoje obchodné zdroje budete lepšie využívať, ak sa zameriate na sledovanie a spracovávanie svojich atraktívnych a životaschopných zákazníkov.

Služby Intrumu v oblasti kreditných informácií vám pomôžu udržať databázu vašich existujúcich a potenciálnych zákazníkov aktuálnu a relevantnú. Poskytované informácie získavame z rôznych zdrojov a zvyčajne obsahujú pozitívne aj negatívne platobné správanie. To vám umožní vyvíjať sofistikované hodnotiace a kreditné stratégie pre váš kreditný proces, vrátane procesov pre špecifických klientov, či efektívnejšie marketingové stratégie.

  • Národné úverové informácie, súkromní poskytovatelia, informácie z tretích strán
  • Prvotriedne štatistické nástroje a IT znalosti pre analýzy
  • Udržiavanie vašej zákazníckej databázy, aby bola aktuálna a relevantná

Aktuálne a relevantné kreditné informácie môžu zvýšiť zisky

An up-to-date and relevant insight into your customers’ payment patters and credit risk allows you to implement several profit-enhancing credit management strategies, including more effective marketing.

Aktuálny a relevantný prehľad o platobných zvyklostiach vašich zákazníkov a o kreditnom riziku vám umožní implementovať manažérske kreditné stratégie na zvyšovanie zisku, vrátane efektívnejšieho marketingu.

 

 

Kontaktujte nás