Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›
Takmer pätina Európy je už v recesii. 3 z 10 spoločností zvyšujú predajné aktivity, aby zvládli hospodársky pokles.

Takmer pätina Európy je už v recesii. 3 z 10 spoločností zvyšujú predajné aktivity, aby zvládli hospodársky pokles.

Spoločnosti naprieč Európou hlásia negatívne signály v súvislosti s platbami a dlhmi, ako je nárast strát v súvislosti s nevyrovnanými pohľadávkami, oneskorené B2B platby a vyššie riziko nárastu počtu dlžníkov. Európsky platobný report 2019 od spoločnosti Intrum, ktorá pôsobí v celej Európe, ukazuje, že nárast strát nasleduje niekoľkoročný pokles, ukazujúc, že sme prešli bodom zvratu. Takmer jedna pätina (18%) firiem verí, že ich krajina už je v recesii. Firmy na Slovensku to vnímajú inak.

Údaje z reportu:

  • V priemere spoločnosti vykazujú podiel odpísaných pohľadávok vo výške 2,31% ich ročného obratu v roku 2018. V porovnaní s 1,69% v roku 2017 je to značný nárast. Slovensko sa tu vymyká priemeru a spolu s Nórskom a Estónskom majú najnižší podiel odpísaných pohľadávok (0,7%) z ročného obratu. Najväčší extrém je v Rumunsku 6,4%.
Vývoj podielu ročných odpísaných pohľadávok k obratu spoločnosti. Graf prezentuje výsledky za Slovensko.
Vývoj podielu ročných odpísaných pohľadávok k obratu spoločnosti. Graf prezentuje priemerné celoeurópske výsledky.
  • 16% tvrdí, že riziko dlžníkov sa v ďalšom roku zvýši (nárast z 12% 2018), zatiaľ čo len 9% vníma pokles tohto rizika (pokles z 10%). Slováci predpokladajú pokles tohto rizika a iba 2% firiem si myslia, že počet dlžníkov by mohol stúpať.
  • Priemerná doba reálnej úhrady faktúr zo strany zákazníkov sa v b2b sektore zvýšila z 34 na 40 dní v porovnaní s predošlým rokom. Na Slovensku sa medziročne znížili poskytované doby splatnosti vo všetkých troch segmentoch b2b, b2c, verejná správa. Reálne úhrady prichádzajú v priemere s meškaním do 3 dní v závislosti od segmentu.
Schopnosť predpovedať svoje finančné toky je kľúčovou pre všetky podnikania, keďže finančná stabilita je základom rastu. Pre spoločnosti čeliť vyššiemu riziku znamená, že je dôležité viac ako doteraz, poznať svojich zákazníkov.
Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Kým 11 856 skúmaných podnikov v Európe spoločne odhaľuje model mierne zvýšených rizík súvisiacich s platbami a dlhmi, pohľad na to, kde sa ich krajina nachádza v súčasnom hospodárskom cykle, sa medzi regiónmi značne líši. Celkovo 18% európskych spoločností je presvedčených, že ich krajina je už v ekonomickom poklese.

V krajinách ako sú Grécko (83%) a Taliansko (65%) firmy uvádzajú, že ich krajina je aktuálne v recesii, zatiaľ čo väčšina rakúskych (65%) a nemeckých firiem (62%) v najbližších piatich rokoch vôbec nepredpokladá, že by mohla recesia v ich krajine nastúpiť. Názory na to sa v jednotlivých krajinách líšia, ale väčšina spoločností tvrdí, že recesia u nich už buď aktuálna je, alebo nastúpi najneskôr v priebehu piatich rokov.

Výsledky odpovedí slovenských firiem na otázku: Myslíte si, že vo vašej krajine bezprostredne hrozí recesia?

Na Slovensku zatiaľ vládne optimizmus a len 4% firiem tvrdia, že naša krajina už čelí hospodárskemu poklesu. V porovnaní s celoeurópskym priemerom je to výrazne menej, avšak ďalších 28% recesiu očakáva v priebehu jedného až dvoch rokov. A do piatich rokov očakáva recesiu spolu až 45%. Máme tu však aj takmer štvrtinu firiem, ktoré recesiu v dohľadnej dobe nepredpokladajú.

Jedna vec sú nálady priamo podnikateľov, ale na druhej strane tu máme ukazovatele, ktoré nám umožňujú nazrieť na to, ako to s hospodárstvom v krajine vyzerá. Doby splatnosti sa predlžujú, alebo skracujú? Na Slovensku sme zaznamenali medziročný pokles. Rovnako aj tlak na zvyšovanie dôb splatnosti je na Slovensku pod celoeurópskym priemerom a zákazníci sú pomerne disciplinovaní pri platení svojich záväzkov. Celkovo len 5% slovenských firiem platí svoje prijaté faktúry s omeškaním.
Toto zodpovedá optimizmu hospodárskych subjektov. Uvidíme teda, ako sa bude situácia najbližšie roky vyvíjať a to najmä s ohľadom na to, že Slovensko nie je uzavretá ekonomika a v priemere 11,2% obratu slovenských firiem tvoria medzinárodné príjmy.

V celoeurópskom priemere plánujú spoločnosti znižovať náklady (45%) a byť obozretné pri zadlžovaní sa (36%), aby sa vyhli možným neželaným následkom existujúcej resp. prichádzajúcej recesie. Ale je tu aj ďalšie opatrenie: 3 z 10 (29%) spoločností plánuje zvýšiť svoje predajné operácie, aby sa im podarilo vyhnúť negatívnym následkom prípadného ekonomického poklesu. Ďalších 28% plánuje zabezpečiť platby od svojich zákazníkov. Asi 1 z 6 spoločností (17%), ktoré nejakým spôsobom vnímajú alebo predpokladajú hospodársky pokles, neplánuje prijať žiadne opatrenia.

Slováci aj napriek tomu, že zatiaľ krízu nepociťujú, plánujú byť opatrní pri zadlžovaní sa. Tvrdí to až 60% respondentov, čo je takmer dvojnásobne viac ako je celoeurópsky priemer. 51% plánuje znižovať náklady. Firmy chcú identifikovať najrizikovejšie segmenty a rovnako aj na Slovensku takmer tretina firiem plánuje zvyšovať predajné aktivity.

O Európskom platobnom reporte (EPR) 2019 spoločnosti Intrum

Európsky platobný report vychádza z prieskumu, ktorý prebiehal paralelne v 29 európskych krajinách v období marec až apríl 2019. Intrum zozbieral do tohto reportu údaje od 11 856 spoločností naprieč celou Európou, aby získal prehľad o platobnom správaní a finančnom zdraví európskych podnikov. Súbor bol robený medzi osobami, ktoré sa identifikovali ako finančný riaditeľ, vedúci pohľadávok, podnikový kontrolór a podobne.


Kompletný aktuálny Európsky platobný report si môžete stiahnuť kliknutím na tlačítko:


Potrebujete konzultáciu?

Ak máte pohľadávky, ktoré chcete s nami odkonzultovať, prípadne máte iné otázky, či si želáte zaslať nezáväznú cenovú ponuku, stačí keď vyplníte formulár a odošlete nám ho.